Home>Project>Breughelbroek, Asse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Breughelbroek, Asse


Het Breughelbroek was een verwilderd en verwaarloosd park dat gemeden werd door de buurtbewoners. Bij de herinrichting is een mooi compromis tot stand gebracht tussen ecologie en recreatie. De beperkte herinrichting en de aandacht voor gepast beheer maken van het park een plaats waar het goed spelen en vertoeven is, maar dat gaat niet ten koste van het waardevolle stukje natuur dat het Breughelbroek is.

Het Breughelbroek is een park van ongeveer twee hectare in het centrum van Zellik. Het was voor de herinrichting enkel toegankelijk via de Theodoor Coppensstraat. Door het steile talud en het bos was er geen functionele en ook geen visuele relatie met de appartementen van het Breughelpark. In de 750 appartementen wonen zo’n 1500 bewoners van veel verschillende nationaliteiten. Velen leven van een leefloon. Er woont een 50-tal kinderen in de appartementsblokken. Spelende kinderen en rondhangende jeugd worden al snel als overlast ervaren. Het vandalisme in en rond het park nam toe.

Jarenlang meden de appartementsbewoners van het Breughelpark het lager gelegen Breughelbroek. Voor de kinderen was er een voetbalveldje en een kleine speeltuin, maar ze mochten er van hun moeders niet alleen spelen omdat er geen sociale controle was vanuit de appartementsblokken. De jeugd had geen echte plek in het park en zocht deze tevergeefs in de omgeving. De buurtbewoners kwamen samen aan de zitbanken langs de Theodoor Coppensstraat.

Door de vochtige bodem en verwildering werd het park steeds minder toegankelijk. Het bosgedeelte lag bezaaid met zwerfvuil. Een eerste initiatief samen met de buurtbewoners en vrijwilligers was een opruimactie van zwerfvuil.

Goudklompjes

Omdat het er erg nat is, werd het Breughelbroek maar weinig verstoord door de mens. De natuur gedijde er uitstekend, waardevolle vegetaties konden er zich ontwikkelen. In de natste zone staat een mooi ontwikkeld bronbos. Water sijpelt hier voortdurend uit verschillende bronnen en vloeit als een waterloopje door het bos naar de Maalbeek. Het gaat om kalktufbronnen. Dat zijn zeldzame plekjes waar er neerslag is van grondwaterkalk. Die is uit ondergrondse geologische lagen opgelost in het water. Daardoor is het water oververzadigd met kalk, zodat zich kalkkorsten vormen, zogenaamde kalktufsteen of travertijn. De kalk zet zich af op kleine takjes die er dan een beetje versteend gaan uitzien. Omdat die kalkafzettingen een indicator zijn van een zeer waardevolle bodem, hebben ze voor natuurliefhebbers, bij wijze van spreken, de waarde van goudklompjes.

De natte zones zijn een toevluchtsoord voor enkele aangepaste plantensoorten. De reuzenpaardenstaart en de moesdistel profiteren van die omstandigheden. Daslook, een echte bosplant, groeit op de bosrijke helling in het park.

Natuurwaarden versterken

Nadat de gemeente het Breughelbroek aankocht, legde ze er zo snel mogelijk een buurtpark aan. De inrichting sluit aan bij de visie die Natuurpunt Asse ontwikkelde voor de verschillende groengebieden langs de Molenbeek- en de Maalbeekvallei in Zellik. Het is de bedoeling om die met elkaar te verbinden, zodat de natuurwaarden in de gemeente Asse versterkt kunnen worden en er nieuwe wandelmogelijkheden ontstaan. Door te verhinderen dat de resterende open ruimte verder versnippert, verhoogt ook de leefbaarheid in Zellik. Deze visie wordt uitgewerkt in het landinrichtingsproject Molenbeek&Maalbeek.

Het park inglijden

Nu is het Breughelbroek een park waar het aangenaam vertoeven is en waar ook de natuur zich verder kan ontwikkelen. Het is ontworpen en aangelegd in de geest van harmonisch park- en groenbeheer.

Om de toegankelijkheid te verbeteren vanaf de appartementen van het Breughelpark is op het talud een spectaculaire trapconstructie met glijbaan aangelegd. Kinderen zoeven zo het park in en lopen over de houten paden naar de speeltuigen in het lagere deel van het park. Afhankelijk van de ecologische waarde van de ondergrond kwamen er steenslagpaden, houtsnipperpaden, knuppelpaden enzovoort. Houten knuppelpaden bijvoorbeeld zorgen ervoor dat de natuurwaarden in de vochtige gebieden in het bos niet verstoord worden.

Het park heeft nu een centrale ontmoetingsplaats in de vorm van een grote bank rond een boom. Vanaf die plek kunnen ouders hun kinderen zien spelen in de twee nieuwe speeltuinen. Het bestaande voetbalveld  kreeg nieuwe ballenvangers. Verderop in het bos is een avontuurlijke speelhindernis aangelegd voor de grotere kinderen.

In de centrale as zijn bomen gerooid en struiken verwijderd om de sociale controle in het park te vergroten. Zo is er een visuele relatie tot stand gebracht tussen de appartementen en de centrale ontmoetingsplaats.

Een kunstenaar vormde enkele dode bomen om tot schitterende houtsculpturen.  De kunstwerken verwijzen naar de koestersoorten van de gemeente Asse. Zo kan je in de bomen onder andere huiszwaluwen, een ringslang en een eikelmuis terugvinden. Op enkele infoborden staat meer informatie over de koesterburen en over de natuurwaarden in het park.

Ecologie en recreatie

Het Breughelpark is een voorbeeldproject omdat op een beperkte oppervlakte ecologie en recreatie hand in hand gaan. In een stedelijke omgeving is er zeker nog plaats voor natuur. Het Breughelbroek is park gebleven omdat het fysiek systeem geen andere functies toeliet. Door een beperkte inrichting en aandacht voor een gepast beheer is dit park een verademing voor vele mensen en wordt het een echte Breugheliaanse parel.

Door de buurtbewoners op verschillende manieren bij de planvorming te betrekken, zullen ze zeker zorg dragen voor hun park.