Home>Project>Buurtpark Munthof, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Buurtpark Munthof, Antwerpen


Het Munthof is een open ruimte binnenin een bouwblok in het historische centrum van Antwerpen. Na jarenlange verloedering is deze trekpleister voor graffitispuiters omgeturnd tot een plek met drie complementaire publieke ruimtes: een circulatie-as, een buurtpark en een pleintje.

Het Munthof is een 3000 m² grote open ruimte in een bouwblok dat uitgeeft op de Muntstraat en door middel van een onderdoorgang verbonden is met de Lange Ridderstraat. De geschiedenis van het Munthof gaat terug tot het einde van de 15de eeuw, toen op de site een muntslagerij was. In zijn bloeiperiode reikte het muntcomplex van de Kloosterstraat tot de Lange Ridderstraat en omvatte het naast ateliers en ovens ook meesterwoningen en tuinen. Na de Franse Revolutie raakte het complex in verval. Het onderging enkele gedaanteverwisselingen, tot rijstpellerij en stadsmagazijn.

Derde keer goede keer

In de jaren zestig van de vorige eeuw kocht de stad de gronden aan voor een stadsvernieuwingsproject. Dat werd echter niet uitgevoerd. Na de sloop van de gebouwen in 1977 kwam er een open plein. Op één hoek werden in de jaren tachtig sociale woningen gebouwd. In de jaren negentig werd de omgeving aangeduid als herwaarderingsgebied, er werden nieuwe plannen voor een ontwikkeling van de stadsgronden gemaakt. Na sterk verzet van de buurt kwam het weer niet tot een realisatie. In 2007 werd dan de start gegeven voor het huidige project, met de opmaak van een ruimtelijk en functioneel kader (ontwikkelingsplan Munthof) en een ontwerpwedstrijd voor de inrichting van de openbare ruimte binnen het project. Sinds juni 2012 is het buurtpark af en zijn de aanpalende (verkochte) tuinen in gebruik genomen. Vanaf 2013 start de bouw van de hoekgebouwen. Het gaat onder meer over een publiek project met een horecafunctie en een privaat project met woningen en een publieke plint.

Plein en buurtpark

Het Munthof is een unieke plek in Antwerpen. Als één van de laatste braakliggende open ruimtes in de historische binnenstad heeft het doorheen de jaren een geheel eigen dynamiek ontwikkeld. Die wordt gekenmerkt door het informele gebruik van de publieke ruimte door verschillende gebruikers en subculturen. De uitdaging bestond erin een publieke ruimte te ontwerpen die zowel de stedelijke dynamiek van een plein kan opnemen, als de rust en luwte van een buurtpark.

Het ontwerp gaat uit van twee belangrijke structurerende principes: het creëren van architecturale pleinranden en het differentiëren van de publieke ruimte in complementaire ruimtes met een eigen identiteit en karakter. De functionele interactie tussen het Munthof en de pleinranden levert een bijdrage aan de cultuur en identiteit van de plek, zonder deze te overheersen. De landschappelijke inrichting van de publieke ruimte biedt een meerwaarde in het stedelijk weefsel, met specifieke aandacht voor een vrij gebruik, speelaanleiding en sociale controle.

Architecturale randen

De tuinafscheidingen zijn uitgewerkt als pleinranden die het park een volwaardige architecturale gevel geven. De geleding van de tuinmuren en de gevels van de hoekpanden is opgebouwd aan de hand van drie ruimtelijke componenten: brede traveeën (220cm), smalle traveeën (90cm) en verticale steunberen (20cm). De brede traveeën zijn gesloten parementvlakken met een ingewerkte zitbank ter hoogte van de tuinmuren en raamopeningen ter hoogte van de hoekpanden. De smalle traveeën vormen ofwel tuinpoorten ofwel gesloten parementvlakken met klimplanten ter hoogte van de tuinmuren. Op die manier ontstaat een gedifferentieerd gevelbeeld met een sterke ritmische geleding.

Drie publieke ruimtes

Naast de architecturale pleinranden zijn er drie complementaire publieke ruimtes gecreëerd met een eigen identiteit en karakter: een circulatie-as, een buurtpark en een pleintje. De circulatie-as is een acht meter brede voetgangersverbinding tussen de Muntstraat en de onderdoorgang aan de Lange Ridderstraat. Hij ligt 80 cm hoger dan het buurtpark en dat zorgt voor een mooi zicht en voor sociale controle.

Het buurtpark is een omsloten parkruimte met een intiem karakter. Twee zijden van het park zijn begrensd door een overdekte rondgang onder een met blauwe regen begroeide pergolaconstructie.

Het gedeelte langsheen de Muntstraat is ingericht als een pleintje en wordt langs de randen opgeladen door de commerciële functies in de twee hoekpanden.