Home>Project>Historisch centrum-Ronse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Historisch centrum-Ronse


De Vrijheid is het historische centrum van de stad Ronse. In de loop van de jaren verloor het bijzondere stadsdeel zijn identiteit door het vele verkeer, de aanleg van parkeerplaatsen en enkele minder geslaagde bouwprojecten. Dat is nu rechtgezet. De Vrijheid is een gezellige verkeersluwe buurt geworden waar het aangenaam is om te wonen en te vertoeven.

De Vrijheid is een bijzonder stukje stadsdeel dat gedurende meer dan achthonderd jaar een onafhankelijke enclave vormde, volledig in handen van de clerus. De priesters oefenden naast hun kerkelijke ook alle juridische en gerechtelijke functies uit. De Vrijheid had een eigen bestuur, een aparte economie, wetgeving en jurisprudentie. Het was een soort staat in de stad, duidelijk afgebakend met hagen, grachten en slagbomen. Pas na de Franse revolutie verloor het stadsdeel zijn specifieke administratieve en juridische rechten, en verdwenen de grenzen en daarmee ook een groot deel van de uitstraling. Nog steeds heeft dit stadsdeel een bijzonder historisch patrimonium en mooie groene parken. Verschillende recente ingrepen geven De Vrijheid haar identiteit terug. Om een gedragen project te creëren, werden de plannen herhaaldelijk afgetoetst met de buurt. Er is een groenvisie en een lichtstudie gemaakt voor het hele gebied. Nieuwe doorgangen hebben de doorwaadbaarheid sterk verbeterd.

Groene parking

Het project ging van start met de aanleg van een nieuwe, groene en gratis stadsparking Familia, waardoor het hele gebied een voetgangerszone en woonerf kon worden. Het groenaspect en het weer openleggen van de Molen- en Lozebeek waren belangrijke aandachtspunten bij de realisatie van de parking. Enkele bestaande waardevolle bomen werden, dankzij een aanpassing van het ontwerp, behouden en gaven het terrein van meet af aan een groen uitzicht. Onder de verharde delen van de parking zijn ondergrondse bufferbekkens opgebouwd uit kunststof infiltratiekratten. Bijzonder is dat het regenwater een voorbehandeling ondergaat voordat het opgevangen wordt.

Voetgangerszone

Na een volledig archeologisch onderzoek is het historische centrum heraangelegd met uniforme materialen van gevel tot gevel. Zo ontstaat een voetgangerszone waar parkeren niet langer toegestaan is. De weg langs de voetgangerszone is ingericht als woonerf. Ook het Albertpark is volledig heraangelegd met behoud van de bestaande bomen.

Waterbakken in cascade vangen het hemelwater van het publieke en private domein op. Elke bak laat infiltratie toe – in de bodem of in aangeplant groen – en is een tegenpool van de pleinen die omwille van hun historische karakter zeer verhard zijn. Deze oplossing zorgt voor de visuele aanwezigheid van water in het openbare domein, wat een meerwaarde is.

Aan de achterzijde van de herbestemde kerk De Passage vervangt een pleintje met bomen de vroegere asfaltvlakte. De betonnen keermuur zal met groen bekleed worden. Tegen de gevels zijn geveltuintjes ingericht. Op de heraangelegde pleinen werden twee bomen aangeplant.

Hierdoor werd De Vrijheid een gezellige verkeersluwe buurt waar het aangenaam is om te wonen en te genieten van een terrasje of te verpozen in of rond het park. Het ingevoerde terrasreglement geeft dit stukje Ronse een uniforme uitstraling.

Overdruk-RUP

Om de identiteit van het gebouwenpatrimonium maximaal te vrijwaren is een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Het is een ‘overdruk-RUP’ dat de gewestplanbestemming ongemoeid laat, maar wel voorziet in beschermende voorschriften wat betreft de hoofdvorm van het pand, de dakvorm, de onderlinge verhoudingen en de gevel. Elke gevel werd niet enkel op zichzelf beoordeeld, maar ook als onderdeel van een mogelijk bouwkundig en erfgoedkundig interessant ensemble. Nieuwe bouwaanvragen worden getoetst aan een beeldkwaliteitsplan.

Momenteel wordt het voormalige bioscoopcomplex ‘Familia’ op het Kaatspelplein gerenoveerd. Dit project omvat kantoorruimtes, woningen en ateliers. Via een centrale open binnenkoer, die eigendom blijft van de stad Ronse, wordt een belangrijke verbinding gecreëerd tussen de nieuwe stadsparking en het historische centrum. In het voorjaar van 2019 is de opmaak van het beheersplan Priesterstraat, Bruul en omgeving gegund aan een studiebureau, met het oog op de aanleg van de rest van De Vrijheid. De laatste fase zal uitgevoerd worden na de renovatiewerken aan het stadhuis.