Home>Project>Clementwijk, Sint-Niklaas
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Clementwijk, Sint-Niklaas


De Clementwijk wordt uitgebreid met een duurzame groene woonwijk. Hij zal plaats bieden aan 700 woningen – een mix van verschillende woningtypologieën bestemd voor verschillende bewonersgroepen – en een natuurrijk en avontuurlijk stadsdeelpark van vier hectare. De landschappelijke kwaliteiten, een sterke grachtenstructuur en bolakkers waren structurerend in het ontwerp.

Het ontwerpteam gaat uit van ‘integrerend denken voor een duurzame stad’, met het ecopolisconcept van Tjallingii als inspirerende leidraad. Bij het uitwerken van het masterplan is vertrokken van duurzaamheidsprincipes. Het resultaat is een toekomstgericht en realistisch plan met een minimale ecologische voetafdruk. De vijf ontwikkelende partijen hebben expliciet gekozen voor een gemengde toewijzing van de woonvelden aan de verschillende openbare en private ontwikkelaars. Zo ontstaat in de wijk een variëteit aan bebouwings- en woonvormen (onder andere cohousing) en architecturen. Bovendien komt er een winkel, een open school, een kinderdagverblijf… die zorgen voor de leefbaarheid en de sociale cohesie.

Veel aandacht ging naar een sociale, meervoudig bruikbare buitenruimte, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Kinderen zorgen ongetwijfeld voor contacten tussen de verschillende generaties. Er is ruimte gecreëerd voor natuur en kinderen door het ontwerpen van een autoluwe wijk met leef-en speelstraten, natuur tot aan de voordeur, een aaneengesloten stadspark.

Groen-blauwe structuur als basiskader

Het basisprincipe van duurzaamheid is het behouden van landschappelijke en ecologische kwaliteiten. In de Clementwijk vormen het microreliëf van de bolakkers en de grachtenstructuur het basisraster voor de woonvelden. Luisteren naar het landschap zal een frisse identiteit aan de wijk geven. De grachtenstructuur is een ecologisch waardevol netwerk dat een belangrijke rol speelt in het integrale waterbeheer. De grachten hebben een hoge belevingswaarde en zorgen voor heel wat speelaanleidingen. Via een ecologische basislaag infiltreert de natuur tot in de stad en worden kinderen en volwassenen weer met de spontane natuur in contact gebracht. Dit schept ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren om zelf te spelen met natuur.

Ecologisch en duurzaam omgaan met water impliceert dat het als een belangrijke ordenende structuur gehanteerd wordt. Water voor buffering, waterreserve, circulatie… met bijzondere aandacht voor spel, beleving en natuur.

Enkele kleinere landschapselementen zoals wilgenrijen zijn uiteraard behouden (of verplant) vanwege hun belevingswaarde.

Natuurrijk park als kloppend hart

Het natuurrijke park voor jong en oud wordt het kloppende hart van de wijk. Het bestaat uit verschillende zones: open ruimte voor sport en buurtevenementen, speelnatuur en rustige zones. De grachten zorgen voor een functionele scheiding tussen de verschillende zones en vormen tegelijk een landschappelijk bindend element.

De grachten zijn niet enkel behouden maar versterkt, ze zijn natuurrijke speelgrachten geworden. Er kwamen comfortabele brugjes, spannende, avontuurlijke oversteken. In de bespeelbare zones kregen de grachten een veilige bodem in kiezel. Hierdoor ontstaat een nieuw speels groenconcept, waarin natuurontwikkeling, natuurbeleving en avontuurlijk spelen centraal staan. Kinderen en hun ouders kunnen hier kennismaken met een groene ruimte boordevol speelnatuur en avontuurlijk spelen met water.

De open, multifunctionele ruimte in gazon is een buurt- en speelse sportweide die eveneens geschikt is voor buurtevenementen. In deze zone ligt een omsloten sportveld in kunstgras waar scholieren, buurtbewoners… kunnen voetballen, badminton spelen, volleyballen… Op vraag van de bewoners is er in dit deel ook een boomgaard met streekeigen, ziekteresistente hoogstammen. Het is een rustige zone in hooiland met bolgewassen en graspaden. De aanplant van een haag zal de karakteristieke boomgaardsfeer versterken. De hondenloopzone ligt naast de boomgaard. Ze moet ervoor zorgen dat er in het park geen overlast is van hondenpoep.

De vlonder is het centrale punt van het park. Hij ligt op het zuiden en biedt een schitterend uitzicht over het park. De golvende banken maken deze plek heel bijzonder.

Speelnatuur is niet enkel spelen in de natuur maar vooral spelen met de natuur. Dat kan in een reliëfrijke zone met water en speelconstructies. Er zijn verschillende heuvels met uithollingen, valleien (zand of kiezels) en speelgrachten (met kiezelbodems). Hier kunnen kinderen dammen bouwen, met los materiaal kampen optrekken… Op een van de speelheuvels komt een handwaterpomp met een goot. De speelconstructies in Robiniahout, die in fase 2 worden uitgevoerd, zullen zorgen voor spelaanleidingen en ruimte geven aan fantasiespel. De kracht van dit speellandschap is de onbepaaldheid en de interpreteerbaarheid.

Op straat spelen kan

In de woonwijk krijgen fietsers en voetgangers voorrang. De woonvelden zijn wel bereikbaar voor auto’s, maar er is geen kriskras verkeer door de wijk. De straatjes zijn smal (4,7 m), zodat de auto er als een gast is en alleen maar kan komen laden en lossen. Bewoners kunnen hun auto stallen op parkings in de woonvelden, bezoekers parkeren aan de rand van de wijk zodat de straten gezellige leef- en speelstraten worden. De speelstraten hebben geen voetpaden (cementbetonverharding), aan weerszijden is er een grasstrook.  Die is gereserveerd voor nutsleidingen en verlichting. In de leef- en speelstraatjes zijn de bestaande grachten behouden. Waar er geen gracht was, is een brede goot aangelegd voor de afvoer van regenwater. Aan de kant van de gracht liggen de nutsleidingen onder een strook van kleinschalige verharding (betonklinkers). De bereikbaarheid van de wijk met de fiets en het openbaar vervoer is groot. Via de Mechelen-Terneuzenwegel is er een zeer korte verbinding met het station. Het doortrekken van Lijn 1 zorgt voor een optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De dwarspleintjes zijn vooral verblijfsruimten, ze zijn ingericht met zitbanken, een fietsenstalling, verlichting, hier en daar een boom. De kant van de gracht kreeg een randafwerking in schanskorven. De dwarspleintjes lopen door in het park, ze ontsluiten het park.