Home>Project>De Stadstuin, Ronse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

De Stadstuin, Ronse


Op een groot braakliggend terrein in het centrum van Ronse is een stadspark gerealiseerd, aan de randen komen woonprojecten. Het park is heel open ontworpen, de meest opvallende ingreep is ‘de kerf’, een incisie in het glooiende landschap die een amfitheater in het park verbindt met de Grote Markt. In het plangebied is ook een zone voorbehouden voor volkstuintjes.

Een terrein van dertien hectare op een steenworp van de Grote Markt ontwikkelen tot een nieuwe stadswijk waar verbinding en ontmoeting centraal staan. Dit was de insteek toen het stadsbestuur rond de eeuwwisseling besloot de site over te kopen van een plaatselijke sociale-huisvestingsmaatschappij.

‘Kwartier de Kloef’

Het projectgebied ligt tussen twee negentiende-eeuwse aandachtsbuurten, ten noorden de Ninovestraat en ten zuiden Marijve. Beide buurten worden gekenmerkt door een dichte bebouwing met kleine arbeidershuisjes en weinig gestructureerde publieke groene ruimte. Ten oosten van het projectgebied liggen de OCMW-site en het nieuwe textiel incubatiecentrum (TIO³). De historische kern met de Grote Markt bevindt zich ten westen .

Op het projectgebied, in de volksmond gekend als ‘kwartier de Kloef’, werden tot enkele jaren geleden nog landbouwgewassen geteeld.  Dat een dergelijk omvangrijk terrein zolang onbebouwd bleef, valt te verklaren vanuit de gewijzigde visie op sociale-woningbouw. In functie van een betere sociale mix werd meer en meer geopteerd voor kleinschalige ingrepen, verspreid over de stad, in plaats van voor grootschalige sociale-woningbouwprojecten. Door die gewijzigde visie verloor het projectgebied aan belang voor de sociale-huisvestingsmaatschappij en kon de stad de gronden verwerven. Bijkomend werden nog enkele randpercelen aangekocht. Daarna kon uitvoering gegeven worden aan de bijzondere uitdaging om het dertien hectare groot, aaneensluitend binnenstedelijk gebied aan te pakken vanuit één centrale visie.

De kerf als verbindend element

Met de steun en begeleiding van het stadsvernieuwingsfonds werd in 2003 een bureau aangesteld voor de opmaak van een masterplan. Eén van de belangrijkste uitgangspunten was de realisatie van een omvangrijk stadspark, dat een meervoudige rol kon opnemen: groene buitenruimte voor de omliggende bewoners, een stadspark voor de Ronsenaars en een plaats van ontmoeting voor bezoekers en recreanten van buiten Ronse.

De meest in het oog springende ingreep is ‘de kerf’, een incisie in het plaatselijk glooiende landschap.  Via deze kerf zoekt het project visueel en ruimtelijk verbinding met de Grote Markt.  Centraal in het projectgebied mondt de kerf uit in een amfitheater, ingewerkt in het reliëf. Het amfitheater is daarmee de groene tegenhanger van de Markt. Symbolisch is dit een halter van twee publieke pleinen, met de kerf als verbindend element. Na een lange zoektocht naar een geschikte steen voor de omvangrijke stenen keermuur langs de kerf werd uiteindelijk gekozen voor een langwerpige steen uit Denemarken (Petersen KolumbaTM).

Open stadspark

Het stadspark zelf is heel open ontworpen, het gras begint aan de rooilijn en het aantal bomen en struiken is beperkt. Rondom het park zijn woonprojecten voorzien die geen afbreuk doen aan het open karakter van het terrein. De inplanting van de gebouwen beoogt de afwerking van de bestaande achterkanten. De overgangen tussen de private tuinen en het publieke park zijn op die manier gerealiseerd dat de tuinen visueel overlopen in het park, maar dat er vanuit het park geen zichten zijn in de private tuinen.

In het noordoosten van het plangebied is ruimte gemaakt voor volkstuintjes. Er waren voorheen ook al volkstuintjes op de Kloef, evenwel zonder structuur of afspraken. Het stadsbestuur heeft dit spontaan gegroeid initiatief een plaats gegeven in het nieuwe project, evenwel onder de voorwaarde dat de volkstuiniers zich zouden verenigen en in samenspraak met de stad een huishoudelijk reglement opstellen. De site van volkstuintjes kreeg uniforme tuinbergingen en afsluitingen. Er werd ook een waterpomp geïnstalleerd.

Trage verplaatsingen

Er zijn geen nieuwe verbindingen voor gemotoriseerd verkeer dwars door het stadspark. Er lopen wel verschillende nieuwe trage verbindingsassen, voor zowel functionele als recreatieve verplaatsingen. Deze zorgen ervoor dat een wandeling van het OCMW-complex naar de Grote Markt een realistische optie is. Voorheen werd de Kloef als een barrière ervaren, door het project zijn de omliggende wijken figuurlijk dichter bij elkaar komen te liggen. Het is ook een stimulans om de verplaatsing te voet of met de fiets te doen, daar waar vroeger steevast voor de wagen gekozen werd.

Inzake aankleding van het stadspark is geopteerd voor een sobere aanpak. Zo zijn er bijvoorbeeld geen formele speeltuigen, maar is gekozen voor speelaanleidingen  via de aanleg van paden en reliëf.