Home>Project>Doortocht Herselt
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Doortocht Herselt


De doortocht van de N19 door Herselt is helemaal vernieuwd. De auto is niet langer de maatstaf, de zachte weggebruiker en de leefbaarheid van de dorpskern zijn in ere hersteld.

De N19, de noord-zuidas van de Antwerpse Kempen met aansluitingen op de E34, de E313 en de A2, gaat dwars door Herselt. In de dorpskom sluiten ook de gewestwegen N152 en N212 aan op de N19. Het hart van de gemeente dient dagelijks een stroom van 22.000 voertuigen te verwerken, vooral doorgaand verkeer. De dorpskern zag eruit als een verkeersweg. Fietsers, voetgangers en geparkeerde auto’s werden verdreven naar restruimten. Het ongevallenpotentieel was groot, integrale toegankelijkheid onbestaande. De inrichting en de dagelijkse verkeersstroom gingen de maat van het dorp te boven, met als gevolg een merkbaar verkommerende kern.

Kaderend in de modules 3 en 4 van het mobiliteitsconvenant werd een lijvig dossier voor de herinrichting van de doortocht opgemaakt, met onder meer een masterplan. Belangrijke nevendossiers als een herziening van het BPA centrumgebied, sloop-, rooilijn- en onteigeningsdossiers werden hieraan gekoppeld.

Doorgaand verkeer en verblijfsgebied

Het masterplan geeft een globale visie op de verkeersontsluiting van het dorp. Het belangrijkste punt hierin is het afleiden van de verbinding N152/N212 via een nieuw tracé rondom de dorpskern. Op die manier wordt dit deel van het verkeer uit het dorp geweerd en kan de doorgaande verbinding N19 gerichter aangepakt worden.

Voor de doortocht is een geïntegreerd concept uitgewerkt met een scheiding tussen het doorgaand verkeer en het verblijfsgebied. Voor het doorgaand verkeer is een aangepaste nieuwe rijweg ontworpen op maat van het dorp. Dit nieuwe tracé werd mogelijk door een verbreding van het openbaar domein en een herindeling van het wegprofiel. De nieuwe rijweg is uitgerust met enkele snelheidbeperkende inrichtingen: een rotonde als noordelijke centrumpoort, een afgelijnde tracering doorheen het dorp, een ontdubbelling van de rijstroken met verbrede middenberm als zuidelijke centrumpoort. Beide poorten kunnen fungeren als terugkeerpunt voor bestemmingsverkeer. Bussen houden halt op de rijbaan. Belangrijke kruispunten met verbindende wegen kregen verkeerslichten.

Het verblijfsgebied is structureel, ruimtelijk heringericht. De doortocht heeft brede voetpaden en afgebakende parkeervakken. Straatbomen en straatverlichting zorgen hier voor geleding. Het dorpsplein is opgevat als een verblijfsgebied. Door het verplaatsen van de rijweg ontstonden brede pleinstroken die als een erf zijn ingericht. De ontsluiting en het parkeren voor de aangelanden en de wachtplaatsen voor de bushalten zijn georganiseerd in deze erfzone. De horecazaken kunnen ruime terrassen plaatsen.

Integraal toegankelijk

De doortocht fungeert als een functionele fietsroute. Vroeger was er een gelijkgronds, aanliggend dubbelrichtingsfietspad, nu is er een comfortabel en veilig enkelrichtingsfietspad. Ter hoogte van het dorp en aansluitend op de rotonde zijn deze enkelrichtingsfietspaden gebouwd als dubbelrichtingsfietspaden. Zo kan bestemmingsverkeer in beide rijrichtingen aan dezelfde wegzijde gebeuren en worden onnodige oversteekbewegingen vermeden.

Samen met het provinciaal bureau voor toegankelijkheid werd maximale aandacht besteed aan integrale toegankelijkheid. Het wandel- en fietsparcours is obstakelvrij en waar nodig voorzien van begeleidende markeringen. De verkeerslichten zijn uitgerust met verklikkerapparatuur. De integrale toegankelijkheid van de doortocht werd vooraf en na aanleg ervan getest door rolstoelgebruikers.

Meer publieke ruimte

Door het verruimen van het openbaar domein is extra publieke ruimte gecreëerd in de doortocht. Een 15-tal leegstaande en verkrotte woningen werden afgebroken. Dat liet toe om enkele smalle doorgangen op te heffen en voldoende ruimte te creëren voor de langzame weggebruiker. De plaats van de afgebroken woningen kan opnieuw stedenbouwkundig zinvol ingevuld worden.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het weggestopte kerkplein en de achterliggende kerkhoftuin weer op de voorgrond te plaatsen en te integreren in de doortocht. Zo ontstaat een ééngemaakt dorpscentrum met verschillende straatbeelden en plekken. Monumenten als de onbekende soldaat, een familiegraf onder de vorm van een calvarie zijn in ere hersteld. Ook is een achterliggende schoolomgeving veel beter zichtbaar en toegankelijk vanaf de doortocht.