Home>Project>Evolis, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Evolis, Kortrijk


Bedrijventerrein verenigt economie en ecologie

Evolis is meer dan een bedrijventerrein. Het is een onderdeel van het stedelijke en regionale weefsel. Het wordt doorkruist door drie fietspaden van regionaal belang, en de groene zone in het bedrijvenpark is een schakel in een keten van groene ruimtes. Vier monumentale windturbines aan de rand van het terrein beklemtonen de aandacht voor ecologie.

De intercommunale Leiedal wil de beste bedrijventerreinen van Vlaanderen realiseren aan een betaalbare prijs. Evolis, gelegen langs de E17 aan de uitrit Kortrijk-Oost, is een voorbeeld van kwaliteit en duurzaamheid. Het heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit en is nauwkeurig geïntegreerd in het stedelijke weefsel. Het is een bedrijventerrein waar ecologie en economie samengaan en waar Leiedal, dankzij een doorgedreven parkmanagement, de kwaliteit ook op lange termijn kan garanderen. Deze aanpak werpt vruchten af: begin 2007 werd Evolis door de Vlaamse regering verkozen als Topproject. Het park is daarmee dé referentie voor de aanleg, de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Krachtig openbaar domein

Evolis heeft een eenvoudige, heldere en leesbare ontsluitingsstructuur, waarbij rekening is gehouden met de fasering van het terrein. Op die manier vormt elke ingerichte zone in elke fase van de ontwikkeling een ruimtelijk geheel. Twee toegangswegen ontsluiten de interne dreven. Vanaf deze dreven worden de kavels ontsloten. Alle gebouwen zullen volgens een orthogonaal patroon worden gerangschikt, conform de infrastructuur van het terrein.

Leiedal kiest voor een eenvoudig, krachtig openbaar domein op maat van de gebouwen. Zo worden de dreven geflankeerd door een zestig meter brede groene zone met drie rijen bomen aan elke kant van de dreef. De uniforme parkeerterreinen bevinden zich onder de tweede en derde rij bomen en worden afgeschermd door hagen. Ze hebben een dubbele functie: ze worden gebruikt door de bedrijven, maar ze zullen ook ingeschakeld worden bij de ontwikkelingen aan de rand van het bedrijventerrein, waar een zone voor grootschalige stedelijke functies ligt. Deze synergie levert een ruimtebesparing op van vier hectare.

Fietspaden en windturbines

Bedrijventerreinen staan niet op zich. Ze zijn een onderdeel van een stedelijk gebied. Ze geven een antwoord op de behoeften van de bedrijven, maar ze helpen ook mee aan de opbouw van de stad en van de regio. Op het nieuwe bedrijventerrein gebeurt dit op vele manieren. De wegenis bijvoorbeeld wordt zo aangelegd dat ook de omliggende gebieden een betere ontsluiting krijgen. Door het terrein lopen drie belangrijke fietspaden van regionale betekenis die het plangebied met de omgeving verbinden. De brede groene zone die het plangebied doormidden snijdt, schept ruimte en ordent een reeks van noodzakelijke infrastructuren zoals de bufferbekkens, rotondes en faciliteiten voor het bedrijventerrein. Deze groene zone vormt een schakel in een kilometerlange paternoster van groene ruimtes.

Ook aan de ecologische dimensie wordt veel aandacht besteed. Evolis bewijst dat ecologie en economie perfect verenigbaar zijn. Vier monumentale windturbines flankeren de drukke internationale snelweg en bieden jaarlijks aan dertig miljoen chauffeurs een inspirerende kijk op een schonere toekomst. De windturbines staan er niet toevallig, ze zijn een onderdeel van een regionale visie over de inplanting van windturbines in de regio Kortrijk. De geplande groenestroomcentrale wordt gekoppeld aan een warmwaternet dat de restwarmte van de centrale naar de omliggende bedrijven zal brengen. In de centrale komt er een regionaal educatief centrum over alternatieve energievoorzieningen. Het zal openstaan voor alle bewoners en bedrijven van de regio. Er komt een goede bushalte die rechtstreeks aansluit op een voet- en fietspad. Daar zullen fietsen ter beschikking worden gesteld van de werknemers van het bedrijventerrein.

Parkmanager

Het nieuwe bedrijventerrein is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven. Op Evolis kunnen bedrijven terecht met een vernieuwend karakter, die een grote toegevoegde waarde creëren, die zich bij voorkeur sterk internationaal oriënteren en die een hoge en hoogwaardige tewerkstelling vertegenwoordigen. De marketingstrategie focust in de eerste plaats op bedrijven die verder bouwen op sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Dit om de waardeketen binnen deze sectoren sterker te maken en op die manier de bestaande activiteiten te verankeren. Iedere vestigingsaanvraag wordt, gezien het unieke karakter van Evolis, aan een onafhankelijk selectiecomité voorgelegd. De opdracht van het comité bestaat erin om de aanvragen van kandidaat-kopers te beoordelen op basis van een aantal criteria. Deze criteria houden rechtstreeks verband met het ambitieniveau van de regio, dat weerspiegeld wordt in de marketingstrategie. Na grondige analyse en evaluatie formuleert dit comité een advies dat de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal zal ondersteunen.

Leiedal streeft naar duurzame kwaliteit en kiest daarom resoluut voor een doorgedreven terreinbeheer. Hierdoor blijft het gebied waardevast. Een parkmanager wordt aangesteld en er worden enkele dienstpakketten samengesteld. Samenwerking tussen de bedrijven zal worden geïnitieerd en gestimuleerd onder meer door de oprichting van de vzw Evolis.