Home>Project>Tuinwijk Groenenhoek, Berchem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Tuinwijk Groenenhoek, Berchem


De tuinwijk Groenenhoek ligt aan het Florent Cootmansplein. De publieke ruimte was in zeer slechte staat. Het district Berchem, Water-link en Aquafin realiseerden samen een totaalplan voor het opwaarderen van de buurt. Aandacht voor verkeersveiligheid, het creëren van een attractieve, groene verblijfsruimte en een geïntegreerd waterbeheer zijn de basisingrediënten van het ontwerp.

In het begin van de 20ste eeuw werd tussen twee spoorwegen in Berchem de tuinwijk Groenenhoek gebouwd. Het Florent Cootmansplein fungeerde tot voor kort als centrale rotonde in de wijk. Het openbaar domein oogde verouderd en de riolering was in slechte staat. De eens zo pittoreske tuinwijk had in de loop der jaren zijn groene karakter verloren. Op initiatief van het district Berchem werd een totaalplan uitgewerkt voor de opwaardering van een groot deel van de wijk, rekening houdend met de noden van de buurt en de steeds groter wordende uitdagingen van klimaatadaptatie. De studiedienst ‘Publieke Ruimte’ van de stad Antwerpen zorgde samen met haar partners voor het ontwerp.

Circulatie en verkeersveiligheid

De tuinwijk ligt geïsoleerd tussen twee spoorwegen. De Arbeidersstraat is de belangrijkste toegangsweg en heeft een verbindende functie naar de aangrenzende wijken. Ze blijft de hoofdverbinding en kreeg fietspaden om de verkeersveiligheid voor actieve weggebruikers te verbeteren. In de rest van de wijk is een oplossing gezocht voor het sluipverkeer. Om rustige en veilige woonstraten te creëren op maat van de bewoners zijn enkele strategische circulatiewijzigingen doorgevoerd en verkeersplateaus aangelegd. Eenrichtingsverkeer in de Spoorwegstraat maakt plaats vrij voor een extra parkeerstrook langsheen de spoorwegberm. Door de wijzigingen in de verkeerscirculatie is er extra open ruimte voor een centraal, groen plein in het hart van de wijk met plaats voor spel, ontmoeting en waterinfiltratie. De woningen aan het groene plein blijven bereikbaar voor laden en lossen. De straten grenzend aan het plein zijn ingericht als woonerf, wat de veiligheid en verblijfskwaliteit sterk vergroot. Deze erfstructuur zorgt voor een nieuwe trage weg doorheen de wijk.

Ruimte voor wateropvang en spel

Het project zet in op een maximale lokale infiltratie van het regenwater. Het Florent Cootmansplein vervult hierin een centrale rol. Het grasveld fungeert als een zichtbaar onderdeel van het watersysteem. Hemelwater van het plein zelf en de omliggende straten en daken wordt verzameld in deze centrale wadi. Daar wordt het gebufferd en kan het op een zichtbare manier langzaam infiltreren. De avontuurlijke speeltuin speelt in op het thema water. Een parcours doorheen de wadi en de integratie van enkele grote speeldruppels zijn de blikvangers. Zitelementen aan de wadi nodigen uit om even te verpozen in het nieuwe groenblauwe hart van de wijk.

Groenconcept

De vrijgekomen ruimte op het Florent Cootmansplein is maximaal onthard. Zo is centraal in de wijk een grote, groene ontmoetingsplek gecreëerd voor de buurt. De ruimte is ingezaaid met verschillende grasmengsels: gazon voor de zone van de speeltuin en een soortenmengsel bestand tegen de afwisseling van natte en droge omstandigheden voor het infiltratieveld. Deze differentiatie zorgt voor een gevarieerd en ecologisch groenbeeld dat mee evolueert met de seizoenen, en brengt de natuurbeleving tot in het hart van de wijk. In het projectgebied zijn een 140-tal nieuwe bomen aangeplant. De straatbomen hebben ondergrondse, doorwortelbare bodemvolumes zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassen exemplaren. Ze zullen de naam ‘Groenenhoek’ in de toekomst weer alle eer aandoen.