Home>Project>Herinrichting centrum Herentals
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Herinrichting centrum Herentals


Helemaal Herentals

Herentals werkt onder de noemer ‘Helemaal Herentals’ aan een grondige transformatie van het centrumgebied. Een aantal beeldbepalende monumenten als de stadsbrouwerij op de Grote Markt en de stadspoorten Bovenpoort en Zandpoort werden recent grondig gerestaureerd. Met de nieuwbouw ‘podiumzaal’ is het aanbod aan culturele infrastructuur en activiteiten gevoelig versterkt. Niettemin springt de herinrichting van het centrumgebied het meest in het oog. De realisatie van dit initiatief is het resultaat van een een grondig ontwerpproces, dat over verschillende jaren liep. Door uitvoerig overleg en het opzetten van een meerjarenplanning creëerde het stadsbestuur stap voor stap een draagvlak voor deze ingrijpende verandering.

Masterplan als referentiekader

Bij deze herinrichting hechtte het stadsbestuur zeer veel belang aan het scheppen van een kwalitatieve publieke ruimte. Uitgangspunt was het polyvalent karakter. Zo is deze ruimte nu bruikbaar voor allerlei stedelijke activiteiten. Tevens was het de wens om een aantal belangrijke mobiliteitsingrepen uit te voeren. Deze vernieuwingsoperatie vroeg om een grondige aanpassing van de bestaande erf-inrichting.

Na grondige analyse van het projectgebied, waarin de historische context en de verkeersgeleiding belangrijke aandacht kregen, kwam een masterplan tot stand. Dit werd het referentiedocument voor verdere ruimtelijke en verkeerskundige concepten. Het diende ook als basis voor een toetsing bij de adviserende overheden en voor overleg met de maatschappelijke organisaties. Resultaat van het hele proces is een kwalitatief en coherent publiek domein waarin de eigenheid van de stad sterk naar voor komt.

Ruimtelijk, functioneel en verkeerskundig concept

Ruimtelijk-functioneel gaat het in de eerste plaats om een herwaardering van de historische hoofdstructuur. De lineaire noord-zuid gerichte ontwikkelingsas Bovenpoort-Bovenrij-Grote Markt-Hofkwartier, met talrijke historische artefacten is nu een coherente stedelijke kwalitatieve hoofdruimte en kwam in de plaats van de erf-inrichting. Aanpalende centrumstraten als Zandstraat, Koppelandstraat, Lantaarnpad, Nonnenstraat en Kerkstraat stralen ook diezelfde sfeer uit. Het zijn gebruiksvriendelijke centrumstraten met brede voetpaden, wat een aangepast snelheidsniveau van het gemotoriseerd verkeer afdwingt. Zo is er ook ruimte voor ontmoeting, een plek voor terrasje of een uitstalling. De tweede belangrijke ingreep gaat over de Grote Markt zelf. Die is geherwaardeerd tot stedelijke binnenruimte. Door een discrete geleiding van de verschillende verkeerssoorten en de subtiele opdeling in functies voelt die terug aan als een ruimtelijk geheel. Dit komt het best tot uiting wanneer het plein parkeervrij is en het voor allerhande activiteiten open staat. Door de sobere inrichting komen monumenten, gevels en puien terug op het voorplan en is de natuurlijke glooiing richting Netevallei terug voelbaar.

Op verkeerskundig vlak valt vooral het verkeersluwer maken van het centrum op. Dit kon door het doorknippen van het tracé voor het doorgaand autoverkeer doorheen het centrumgebied. Dat ‘knippen’ gebeurt op de Grote Markt. Wel houden gestuurde verdwijnpalen de doorgang voor het openbaar vervoer vrij. In het kader van de mobiliteit was dat één van de vooropgezette doelen. Voor het comfort van de reiziger kwam er op de Grote Markt een nieuwe centrale halte met de nodige accommodatie zoals fietsenstalling, zitgelegenheid, telefooncel, enz. Bovendien kregen de haltes op de noord-zuid as telkens een nieuwe plek. Wat parkeren betreft is het stand-still principe nu van kracht. Een deel van het parkeeraanbod ligt nu op loopafstand op randparkeerplaatsen. Op de Grote Markt blijft parkeren voor een beperkte tijd op een aantal tijdstippen mogelijk.

Huisstijl voor openbaar domein

Een doordachte huisstijl versterkt de samenhang binnen het project. Hierin spelen kleur- en materiaalkeuze een belangrijke rol. de lichtgrijze zandsteen en de blauwgrijze natuursteen vormen een eenheid, maar geven door hun tintverschil subtiel de verschillende zones of richtingen aan. Ook het geheel wegneembare meubilair (op maat voor het project ontwikkeld) , en de openbare verlichting sluiten met hun donkere blauwgrijze metalen kleurtint hierbij aan. Op strategische plekken staan hoogstammen. Er is gekozen voor boomhazelaar en kleinbladige linde. De bomen werden gerecupereerd uit de vorige aanleg en al dan niet in combinatie met een zithoek of hangplek ingeplant.

Dit langlopend project loopt volgens de meerjarenplanning 2005-2010. Een eerste fase ving aan begin 2005. Inmiddels zijn een drietal fasen uitgevoerd, andere fasen staan op stapel. Naast een uitgebreide communicatie werden de juiste maatregelen getroffen om de hinder zo draaglijk mogelijk te maken. Deze inspanningen zijn erg belangrijk om dit grootschalig project tot een goede einde te brengen.