Home>Project>Herinrichting centrum Mol
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Herinrichting centrum Mol


Mobiliteitsplan als basis

De doortocht en de aanpalende centrumstraten en pleinen, vormen samen de ruggengraat van Mol. Tot voor de herinrichting was het publieke domein er geheel georiënteerd op een vlotte doorstroming van het verkeer. De aanleg van de N71 ‘zuiderring’ ontlaste het centrum in belangrijke mate van het oost-west verkeer. De aanpak van de noord-zuid as, een secundaire weg type 2 met geplande verkeersweerstand ter hoogte van Mol-centrum, was een lokale bevoegdheid. Het mobiliteitsplan voorzag in de nodige beleidsmaatregelen en was o.m. een basis tot uitvoering van een grondige herinrichting van het centrumgebied van Mol.

Omdat verkeersmaatregelen op zich alleen niet zaligmakend zijn, kwam het concept ‘totaalplan publieke ruimte Mol-centrum’ tot stand. Via overleg en afspraken met diverse wegbeheerders en betrokken overheden leverde dit een samenhangend totaalbeeld op voor het centrumgebied van Mol. Het totaalplan was o.m. gebaseerd op volgende doelstellingen:

  • Verbetering van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid voor (weg)gebruikers en omwonenden;
  • Stimulatie van alternatieve vervoerswijzen;
  • Verkeersluwheid bewerkstelligen door aangepaste ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer;
  • Versterking van de identiteit van het publiek domein door weloverwogen vormgeving en gerichte keuze van materialen;
  • Erkenning van de historische ontwikkelingsas met zijn diverse aaneensluitende pleinen en verbeteren van de samenhang tussen deze ruimtes.

Gefaseerde aanpak

Het totaalplan voor de publieke ruimte resulteerde in een coherent herinrichtingsconcept voor de belangrijkste straten van het centrumgebied. Gelet op de belangrijkheid en de maatschappelijke impact van de geplande werken, drong een aanpak in fasen zich op.

Eerst aan de beurt waren het Rondplein en de E. Van Hoofstraat. Doel was de mobiliteit te verbeteren en de stedelijke functie van het centrumplein te herstellen. Van parkeerplek werd het plein terug een meervoudig bruikbare ruimte. Talrijke evenementen vinden vandaag plaats op de vrijgekomen plek. De brede, met groen en meubilair uitgeruste wandelstroken, die de stedelijke binnenruimte flankeren zijn bepalend voor het karakter.

De herinrichting van het Statieplein vormde de tweede projectfase. Als knooppunt van openbaar vervoer (trein en bus) staat de functionele werking hier voorop. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en vlotte doorstroming, niet in het minst ook voor de zwakke weggebruiker, zijn daarin de voornaamste sleutelwoorden. Functioneel sluit het Rondplein onmiddellijk aan op de Corbiestraat en Lakenmakersstraat. Beide straten maakten deel uit van de derde projectfase. Ze verbinden Rondplein, Statieplein en doortocht met elkaar. Door zijn breedte is de Corbiestraat een gegeerde uitgangsplek in Mol. Brede trottoirzones met talrijke terrasjes en een meervoudig bruikbaar pleindeel kenmerken de inrichting. De muziekacademie, gehuisvest in een oud schoolgebouw, is prominent aanwezig op het scharnierpunt tussen de verschillende aaneensluitende straten en pleinen. Deels neemt verkeer de ruimte hier in, terwijl het andere deel exclusief voor verblijf voorbehouden blijft. Het materiaalgebruik, natuursteen vs. gebakken straatsteen, maakt het verschil in gebruik duidelijk.

Coulissenwerking en aaneenschakeling van pleinen

Als sluitstuk kwam de doortocht tot stand. De totale herwaardering van deze historische ontwikkelingsas is de belangrijkste realisatie van het hele project. De verkeersontsluiting over deze as werd aan de noordzijde ingebracht. Zo komt het knooppunt Martelarenlaan – Markt – Molderdijk – Gr. De Broquevillestraat in een verkeersluwe zone terecht. Verder ontstaat aan de zuidzijde een verkeersluw langgerekt driehoekig plein. Hier liggen kansen voor de ontplooiing van activiteiten. Het bomendak legt een link met de nabijgelegen vallei van de Nete en versterkt de functionele relatie met het centrumgebied. Merkwaardige gevels, puien en monumenten komen opnieuw tot hun recht door de sobere inrichting. Hierin zorgt de eenvormige, natuurstenen vloer van gevel tot gevel voor de nodige rust. Na herwaardering van het wegvak Laar bestaat deze zone nu uit een aaneenschakeling van pleinvormige ruimten. Vooral de coulissenwerking van de pleinwanden valt hier op.

Samen met de herinrichting was een renovatie van het bestaande rioleringsstelsel ook noodzakelijk. Het gemengde systeem werkt nu als een semi-gescheiden rioleringsstelsel. In het project zitten meerdere ondergrondse infiltratiebekkens, waaronder één van 4.000 m3 groot.

Onder de noemer ‘Mol Werkt’ kwam een zeer uitgebreid communicatieplatform tot stand. Middenstand en bevolking kregen op die manier maximaal toegang tot informatie, wat de betrokkenheid alleen maar ten goede kwam.