Home>Project>Houtemstraat, Tienen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Houtemstraat, Tienen


Een inbreidingsproject in de Houtemstraat stapt af van het klassieke principe van voortuin-huis-tuin. In het binnengebied sluit het privaat domein heel subtiel aan op de openbare ruimte. Die is heel open en transparant ingericht als één parkruimte. Een bufferbekken voor de opvang van hemelwater is ontworpen als een natuurlijk element in de parkomgeving.

De Houtemstraat net buiten de ring van Tienen en nabij het centrum is een gebied dat in verschillende fasen werd verkaveld. Op een laatste plek, aansluitend bij een bestaande wat oudere villawijk, worden betaalbare huur- en koopflats gebouwd in twee fasen.

Het project omvatte de inrichting van de randzones en het binnengebied horende bij de serviceflats die werden gebouwd in de eerste fase en de nieuw te bouwen flats van de tweede fase.

Privaat en publiek

De opeenvolgende, kleine verkavelingen tonen een pallet aan bouwblokken met telkens de typologie van de periode waarin ze gebouwd zijn. Het nieuwbouwproject vervolledigt de buurt. Het strakke en hedendaagse ontwerp, dat tot stand kwam in samenspraak met de omgeving en gericht is op de toekomstige bewoners, stapt af van de norm voortuin-huis-tuin en herdefinieert de beschikbare ruimte. Het open en transparante openbaar domein versterkt dit beeld en de leesbaarheid. De woonverdichting vervaagt door het ‘open georiënteerd’ ontwerp van de binnenruimte en het creëren van een spanningsveld tussen privaat en publiek gebruik.

Open, transparant en uitdagend zijn de terrassen aansluitend bij de gelijkvloerse woongelegenheden en groene brede stroken die uitlopen in het vergroend plein: ze creëren een optisch effect van openheid en ruimte. Een zachte glooiing in de groenzone functioneert tevens als buffer bij extreme wateroverlast en accentueert de open ruimte.

De aansluiting van het privaat domein op de openbare ruimte is subtiel en nochtans afgebakend via de zachte boording van de terrassen en de inkom van de gebouwen.

De beleving is deze van een intimistische zone van en voor de bewoners, maar met een ruimtelijk kenmerk dat enerzijds de hedendaagse ontwerpstijl bevestigt en zich daardoor een plaats verovert in het bestaande weefsel en anderzijds een publieksgerichte ruimte toevoegt aan de omgeving.

Parkruimte

Het volledige woonblok werd ingericht als één parkruimte door het uitgekiend plaatsen van brede haagstructuren verschillend in lengte, het aanplanten van enkele solitaire bomen die de zichtassen versterken, het voorzien van ‘open georiënteerde’ bomengroepen en het benutten van de verschillende hoogtelijnen met taluds en keermuren uitgevoerd in schanskorven. De los ingeplante haagstructuren zorgen eveneens voor een subtiele scheiding tussen het openbaar domein en de private terrassen.

De strakke padenstructuur overbrugt de niveauverschillen op subtiele wijze en zorgt voor een vlotte toegankelijkheid van de verschillende gebouwen. Centraal tussen de gebouwen bevindt zich een verhard plein met het nodige straatmeubilair. Graszones met enkele hoogstambomen die op verschillende niveaus werden aangelegd, vergroten de perspectiefzichten en verruimen het binnengebied.

Op het diepste punt van de binnentuin werd een bijkomend bufferbekken en grachtensysteem aangelegd, begroeid met rietkraag. Een haag in combinatie met een smalle zuilvormige bomenrij vormt een discontinu groenscherm en boordt het binnenplein af.

Bufferbekken

De ondergrondse garage van de serviceflats fase één is bereikbaar via de Houtemstraat. Voor fase twee is een nieuwe toegangsweg aangelegd, gekoppeld aan onopvallende bezoekersparkeerplaatsen.

Niveauverschillen tot de gebouwen zijn vermeden of beperkt in hoogte tot maximaal twee centimeter. Hellende vlakken voor rolstoelgebruikers zijn aangelegd volgens de geldende normen.

Het openbaar domein is uitgevoerd in betonverhardingen. Poreuze betonstraatstenen werden maximaal toegepast. Accenten, trappen en afboordingen zijn gebouwd in betonelementen van imitatie blauwe hardsteen. De niveauverschillen worden opgevangen door schanskorfmuren opgevuld met breuksteen of door natuurlijke taluds.

Volgens de normen van Riobra, de intercommunale voor rioleringen in Vlaams-Brabant, moet de bouwheer van infrastructuurwerken en bouwwerken instaan voor een volledige opvang en buffering met infiltratie van alle hemelwater. Hiervoor werd in het binnengebied  een extra bufferbekken aangelegd dat kan instaan voor de opvang van het overtollige hemelwater afkomstig van de gebouwen en het hemelwater afkomstig van de toekomstige openbare wegenis. De wateropvang is ontworpen als natuurlijk element in een parkomgeving. Hij maakt integraal deel uit van de groene zone en is een speels element in de ganse pleinomgeving.