Home>Project>Kerremanspark, Asse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kerremanspark, Asse


Het Kerremanspark is de groene schakel tussen de wijk Horing, het researchpark en de vallei van de Molenbeek. Het is een organisch samenspel tussen natuur en recreatie, het biedt een gevarieerd programma van bossen, picknickplekken, een bufferbekken met riet, speelbossen, open speelgazon en bloemenrijke hooilandjes. De aanleg van het park is samen met de heraanleg van de Pontbeeklaan een eerste realisatie van het masterplan voor de wijk Horing en omgeving.

De aanleg van het Kerremanspark past in het landinrichtingsproject Molenbeek & Maalbeek Zellik, een samenwerking tussen de gemeente Asse, Natuurpunt, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, VELT en de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebied is een groene schakel in de Molenbeekvallei en in een groter geheel van natuurgebieden in de Vlaamse Rand. De ambitie van het landinrichtingsproject is de uitbouw van een samenhangend landschapspark met ruimte voor natuur, gemengde open ruimte en bedrijvigheid.

Groene schakel

In Zellik liggen het Molenbeekvalleitje, het Maalbeekdal, het Droogveld en Bettegem: vier zeldzame stukjes open ruimte van circa 27 hectare groot. Het op een natuurvriendelijke manier verbinden van deze versnipperde gebieden is een uitgangspunt van het masterplan voor de wijk Horing en omgeving, opgemaakt in 2011. Het masterplan biedt een ruimtelijk kader om verschillende geplande initiatieven beter op elkaar af te stemmen en zo de huidige versnippering van de wijk, de open ruimte en het researchpark tegen te gaan. Tegelijkertijd doorbreken verschillende initiatieven, zoals de introductie van de OMA-B-fietsroute, de huidige geïsoleerde ligging. Op basis van het masterplan en na een ruim participatietraject met de buurtbewoners en de werknemers van het researchpark werden verschillende projecten op korte, middellange en lange termijn geselecteerd. De aanleg van het Kerremanspark is samen met de heraanleg van de Pontbeeklaan een eerste realisatie.

Het Kerremanspark is de groene schakel tussen de wijk Horing, het researchpark en de vallei van de Molenbeek. Het resultaat van het parkontwerp is een organisch samenspel tussen natuur en recreatie dat tegelijk zorgt voor een goede bereikbaarheid en doorwaadbaarheid. Het park fungeert hierdoor als een aantrekkelijke groene schakel, gebruikt door vele omwonenden, werknemers en bezoekers.

Voor en door de buurt

Het park van dertien hectare biedt een gevarieerd programma van bossen, picknickplekken, een bufferbekken met riet, speelbossen, open speelgazon en bloemenrijke hooilandjes. Ruim 4000 extra streekeigen bomen zijn aangeplant als bosuitbreiding, in samenwerking met alle partners en heel wat buurtbewoners. Het gaat vooral om zomereik, beuk, winterlinde en zoete kers.

In het hart van het park verbindt een parklint van één kilometer de verschillende sfeerzones. Het is een ideaal rondje voor wandelaars en joggers, maar ook voor kinderen met fietsen en rolschaatsen. Symbolen op de paden geven naast de afstand ook de verschillende parkzones aan. Het parklint leidt bezoekers langs recreatieve en ecologische zones, langs dichtere boszones, open graszones en een natte moeraszone waar een deel van het parklint is uitgevoerd als een houten wandelpad. Langs een verborgen plek aan het water is de Molenbeekvallei zichtbaar en voelbaar. Het park heeft een eigen uniforme huisstijl voor inrichtingselementen.

Ruimte voor natuur

Het park geeft veel ruimte aan natuurontwikkeling. Door het eenvoudige padenstelsel zijn alle zones steeds toegankelijk maar blijft de verstoring van de ecologisch waardevolle gebieden beperkt. De bosstructuur van het Kerremansbos is in het park doorgetrokken. Ter hoogte van het bufferbekken is een vogelkijkwand ingepast. Een gelaagde opbouw van het park met kruidachtigen, struwelen en bosaanplanting laat ecologisch interessante overgangsgebieden ontstaan.

Het landschapspark is erg veelzijdig in alle opzichten. Daarom krijgen de verschillende parkdelen een gepast beheer volgens een goed opgesteld plan. Om de beheerintensiteit en de bijbehorende kosten te beperken, is het aandeel van het intensief te onderhouden park relatief laag. Het grootste deel zet dus in op een extensief beheer.

Vergroening researchpark

Het Kerremanspark geeft het aanliggende researchpark een nieuw gezicht. Samen met de bedrijven investeert de VLM in de vergroening van het bedrijventerrein, zoals in de aanleg van groene plekken die zich lenen voor lunchen of vergaderen. De ontharding van de helft van de Pontbeeklaan heeft het park nog vergroot. De aanleg van de fietssnelweg langs de bestaande spoorlijn verbetert dan weer de fiets- en wandelverbindingen in het gebied en breidt het trage netwerk uit.