Home>Project>Kunstenplein, districtscentrum Berchem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kunstenplein, districtscentrum Berchem


Oud-Berchem kampt met een tekort aan groen. De publieke ruimte is zeer schaars in verhouding tot het aantal inwoners. Daarom besliste het district om, in afwachting van een definitieve ontwikkeling, een pop-up publieke ruimte te creëren tussen de bibliotheek en de academie van Berchem. Deze buitenruimte werd lange tijd oneigenlijk gebruikt als parkeerplaats.

Oud-Berchem is een wijk met een beperkte oppervlakte publieke ruimte per bewoner. De bouwblokstudie ‘districtscentrum Berchem’ onderzocht de ontwikkelingsmogelijkheden van een afgesloten binnengebied tussen de bibliotheek en de academie, rekening houdend met een toekomstige uitbreiding van de academie en een beperkte uitbreiding van het districtshuis. Dit stedenbouwkundig vooronderzoek zet de krachtlijnen voor de ontwikkeling van een nieuwe publieke ruimte uit en vestigt de aandacht op het doorwaadbaar en bruikbaar maken van de buitenruimte. In afwachting van een definitief ontwerp voor de uitbreiding van de academie krijgt de buitenruimte een nieuwe, tijdelijke invulling. Deze staat in het teken van kunst, creativiteit, cultuur en ontmoeting. Zo wordt deze plek alvast teruggegeven aan de Berchemnaar.

Toekomstig potentieel

De tijdelijke ingreep zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige aanpak van het bouwblok. Door de plek open te stellen als publieke ruimte en te ontsluiten voor voetgangers en fietsers wordt het toekomstige potentieel in beeld gebracht. Bijkomend versterkt de ontwikkeling van deze publieke ruimte de centrumfiguur van het district Berchem door aan te takken op de as Statiestraat-Driekoningenstraat en op de Grotesteenweg, de twee belangrijkste assen van Oud-Berchem.

Betere doorwaadbaarheid

Het verbeteren van de doorwaadbaarheid van het gebied was een belangrijke ontwerpopgave. Een hoogteverschil en een hekwerk belemmerden de doorgang. Een houten trapconstructie met lange treden en een helling in dolomiet maken het binnengebied weer toegankelijk en doorwaadbaar. De nieuwe doorsteek is een extra trage weg in Oud-Berchem. De multifunctionele trapconstructie verhoogt tegelijkertijd de verblijfskwaliteit, want de treden kunnen als zitplek of podium bij evenementen gebruikt worden.

Contouren toekomstige bebouwing

De contouren van de toekomstige bebouwing zijn reeds gevisualiseerd op het plein. Met het oog op de sociale veiligheid en om de bruikbaarheid van de buitenruimte binnen de tijdelijke invulling niet te hypothekeren, bakent een houten palenrij de nieuwe gevellijn op een transparante manier af. Deze speelse 3D-wand is multi-inzetbaar. Er kunnen kunstwerken aan opgehangen worden, maar ook spelelementen of tijdelijke verlichting.  De mogelijk toekomstige overkraging van het poortgebouw wordt gevisualiseerd door een pergolastructuur van houten palen en touwen met snelgroeiende klimplanten.

Kunstzinnig plein

Het districtsbestuur wil op het plein het thema kunst extra in de verf zetten en de periode van de tijdelijke inrichting gebruiken om creativiteit een platform te geven. In het ontwerp is hiermee rekening gehouden. De publieke ruimte is vrijgelaten voor kleinschalige evenementen, verenigingen kunnen er een platform krijgen. De houten palen bieden de mogelijkheid om kunstwerken tentoon te stellen. Bovendien is het buitenatelier van de beeldhouwers van de academie in het plein geïntegreerd zodat het creatieve proces ook zichtbaar is voor de toevallige passant.

Groene verpoosplek

Naast het toegankelijk en doorwaadbaar maken van het plein is er aandacht besteed aan het vergroenen van de ruimte. Brede plantvakken omzomen de trappen en de helling. Een assortiment vaste planten zorgt het jaar door voor een gevarieerd en attractief groenbeeld langsheen de toegang tot het benedenplein. Op het benedenplein zelf is een deel van de verharding weggehaald en vervangen door vaste planten. De ontharding brengt niet alleen meer groen in Oud-Berchem, maar maakt ook een duurzame waterinfiltratie ter plaatse mogelijk. De vroegere bomengroepen werden behouden. Ze geven samen met de klimplanten op de pergolastructuur een intiem, groen karakter aan de toegangszone van het plein.