Home>Project>L. van Veltemstraat, Herent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

L. van Veltemstraat, Herent


In het dorpscentrum van Veltem-Beisem primeerde de verkeersfunctie op de omgevingskwaliteiten. Een woonerfachtige herinrichting versterkt het verblijfsgebied en de belevingswaarde als zachte weggebruiker. De omgeving van de dorpskern met onder meer een aangrenzend natuurgebied was de leidraad in het ontwerp.

Het centrumgebied van het dorp Veltem-Beisem bestaat uit enkele pittoreske authentieke woonstraten en een aansluitend natuurgebied. Maar de wegenis wordt gebruikt als doortocht van en naar het centrum van de gemeente. Omdat de verkeersfunctie primeerde op de omgevingskwaliteiten, kreeg de verouderde infrastructuur een doorgedreven facelift. Het openbaar domein Lodewijk van Veltemstraat-Kerkstraat-Overstraat-St.-Michielsstraat werd volledig heringericht. De essentiële ontwerpvraag was: hoe versterk je het dorpscentrum ruimtelijk en hoe verlaag je de snelheid zonder compromissen wat betreft verkeerstechnische ingrepen,  en hoe houd je het esthetische straatbeeld overeind?

Omgevingsgericht ontwerp

De omgeving van de dorpskern met het historische steegje, een prachtig aangrenzend natuurgebied en de slingerende hoofdas zijn de leidraad in het ontwerp. De beleving als bewoner en gebruiker staat centraal en niet de automobilist. De verkeersingrepen moeten ‘omgevingsinrichtingen’ zijn en overstijgen het puur verkeerstechnisch ingrijpen in de wegenis. Een woonerfachtige inrichting is het streefbeeld.

De linken met enerzijds de aanwezigheid van de natuurlijke ruimte, de groene zone en de padenstructuur naast de pittoreske as rondom de kerk als historische plek en anderzijds het bestendigen maar ruimtelijk verbeteren van de pleinen zijn maar enkel voorbeelden van ‘toevoegingen’ in de omgeving. Het ontwerp versterkt het verblijfsgebied en de belevingswaarde voor voetganger, fietser en openbaarvervoergebruiker. Directe voordelen zijn  het  verlagen van de rijsnelheid en het verhogen van de verkeersveiligheid. Te bereiken nevendoelstellingen zijn het versterken van het woonkarakter en het verhogen van de leefkwaliteit voor de ruime omgeving.

Vijf sequenties

De volledige dorpsdoortocht is ingedeeld in vijf samenhangende sequenties. De eerste is de inkom van het dorp, waarbij het aanwezige groen overheerst en tevens zichtbaar wordt in de wegenis, overgaand in een aanloopzone naar het centrumgebied met een aangepast profiel en ruimte voor de woonranden. Deze zone wordt verknoopt in combinatie met een uitgekiende bushalte die aansluit op het voetwegennet en fietsverbindingen en tevens de omgeving ruimtelijk structureert (overgangszone 2 naar 3). De Kerkstraat en historische Kerkstraat (sequentie 4) krijgen een natuurlijke en duurzame inrichting met porfier in combinatie met graniet. Het verblijven in en genieten van deze kernzone is de scope. De typische ‘dorpsverbindingen’ ten slotte sluiten aan op het profiel van een dorpsweg, rustig en enkel voor aangelanden.

Een essentieel onderdeel van dit project is het scheiden van de afvoer van afval- en hemelwater waarbij via buffering, een natuurlijk aangelegd bekken in groene zone en individuele afkoppelingen een directe milieubijdrage en een omgevingsverbetering gerealiseerd zijn.