Home>Project>Masterplan Mariakerke, Oostende
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Masterplan Mariakerke, Oostende


Van grijs naar groen, maritieme sfeer, kindvriendelijk en verkeersveilig, dat waren de uitgangspunten bij de heraanleg van de Schermplantenstraat als groen wijklint. De basis is de aanleg van een groen tapijt dat wordt ingevuld met verschillende functies: een weglint, parkeerstrippen, een kind- en voetlint, een bomenlint, een bloemenlint.

De beleidsvisie van het stadsbestuur van Oostende evolueerde sinds eind vorige eeuw van ‘wegenwerken’ naar een globale aanpak van de publieke ruimte. Een buurtgerichte benadering waarbij steeds een masterplan publieke ruimte het uitgangspunt vormt, leidt tot een coherente visie als basis voor uitvoering. Vanuit de shared space-filosofie wordt eerst bepaald welke soort publieke ruimte gewild is, om daarna de stap te zetten naar ontwerpen. De analyse van het functioneren van een buurt en de positie binnen het stedelijke netwerk zijn essentiële onderdelen van de visievorming die reeds in een vroeg stadium op de wijkraden wordt gecommuniceerd.

Circulatieplan

De Mariakerkse woonbuurt tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de kust werd steeds meer ervaren als een grijze en verharde woonomgeving. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer en onveilig aanvoelende schoolomgevingen waren een signaal voor het bestuur om, naar analogie met andere stadswijken, grondig na te denken over de toekomst van de buurt.

De circulatie binnen de wijk en de aantakking op de Nieuwpoortsesteenweg (N318) en de Kustbaan (N34) zijn in detail onderzocht. Het aantal dwarsverbindingen is beperkt door het gericht invoeren van eenrichtingsverkeer. Daardoor wordt sluipverkeer vermeden, de structuur wordt helder en er komt meer ruimte vrij voor verblijfskwaliteit. Het invoeren van een circulatieplan voor de buurt is een onderdeel van de integrale aanpak van de publieke ruimte.

Groen tapijt

Van grijs naar groen, maritieme sfeer, kindvriendelijk en verkeersveilig, dat waren de uitgangspunten om de wijkstructuur te versterken en de publieke ruimte te gebruiken als bindmiddel tussen de activiteiten en het wonen.

De Schermplantenstraat is het groene wijklint dat de versnipperde publieke ruimte van weleer een groen karakter geeft en de wijk oriënteert. De verblijfsfunctie primeert, de bereikbaarheid wordt gegarandeerd. Kleuren en materialen verwijzen naar het maritieme.

Een groen tapijt met functies is de achterliggende filosofie van het ontwerp. Het grastapijt wordt ingevuld met een weglint, parkeerstrips, een kind- en voetlint voor veilig langzaam verkeer, een bomenlint als visuele ondersteuning, een bloemenlint dat de seizoenen tastbaar maakt.

Het weglint bestaat uit geborsteld zandgrijs monolithisch beton met zigzag zaagsnedes. De parkeerstrips, het staplint en de opritstroken zijn aangelegd in zandgrijze prefab betonstenen, waarbij de brede voegen gevuld zijn met waterabsorberende lavagranulaten die gekoloniseerd worden door het gras. Gebruikscomfort, waterdoorlatendheid en het beoogde groene aspect worden hierdoor verzoend.

Speelruimte en pleintjes zijn in het concept geïntegreerd en vormen voor de buurt en zijn bewoners een nieuwe realiteit als publieke ruimte.

De beplanting is sober en bestaat hoofdzakelijk uit gras met enkele opgaande groenaccenten. Voor de speelruimtes is vooral gebruik gemaakt van reliëf als vormgevende component.

Ecologische aspecten

Al van in de conceptfase zijn elementen van waterinfiltratie, onderhoudsaspecten, het verbod op het gebruik van sproeistoffen en duurzaamheid mee in beschouwing genomen. De keuze voor een monolithische verharding voor de rijweg sluit het groeien van onkruid uit. De groene loper, deels ingevuld met prefab betonstenen met brede open voegen, garandeert een maximale waterinfiltratie. De delen van het publiek domein die blootstaan aan een hogere belasting zijn voldoende stabiel uitgevoerd zodat de kwaliteiten voor lange tijd verzekerd worden.