Home>Project>Mobiliteitsknooppunt station, Hove
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Mobiliteitsknooppunt station, Hove


Vroeger was het een knelpunt, nu is het station van Hove een schoolvoorbeeld van een duurzaam mobiliteitsknooppunt. Er kwam een tunnel onder de Edegemsestraat, er is een nieuwe stationsparking aangelegd, nieuwe publieke fietsenstallingen bieden plaats aan driehonderd fietsen, het stationsgebouw is gerenoveerd en kreeg een horecafunctie.

De pendelaars die in Hove de trein nemen, zorgden tot voor kort voor parkeeroverlast in de omliggende straten van de dorpskern. De fietsenstalling bij het station voldeed niet meer aan de hedendaagse normen. Het station en de gevaarlijke kruising met de Edegemsestraat waren een bottleneck voor de fietsostrade. De Provincie Antwerpen Dienst Mobiliteit, de NMBS Holding en de gemeente Hove bundelden hun initiatieven. Met het invullen van een missing link van de fietsostrade, de tunnel onder de Edegemsestraat en de nieuwe nabij de kern van Hove gelegen stationsparking werkten ze een geïntegreerde oplossing uit voor de verschillende mobiliteitsvraagstukken. De functionele behoeften leken op het eerste gezicht soms moeilijk verzoenbaar. Door de handen in mekaar te slaan kreeg het geheel, niettegenstaande de ruimtelijke en infrastructurele complexiteit, in het ontwerp vorm als een functioneel en helder leesbaar mobiliteitsknooppunt. Pendelaars worden positief gestimuleerd om de fiets te nemen in hun voor- en natransport. De veiligheid en verkeersleefbaarheid in de omliggende straten is verbeterd omdat een nieuwe parking met een honderdtal plaatsen de parkeerdruk wegneemt.

Vlot en veilig via de fietsostrade

Fietsostrades vormen de ruggengraat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en brengen de fietser snel, veilig en comfortabel naar zijn bestemming. Deze gemeentegrensoverschrijdende fietsroutes liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorlijnen en kanalen, bij voorkeur non-stop en met voorrang aan kruisingen. Dit laatste was niet het geval bij het gevaarlijke kruispunt met de Edegemsestraat in Hove. De kruising was een bottleneck in het gebruik van de fietsostrade langs de spoorlijn Antwerpen-Mechelen. Met de nieuwe fietstunnel en de realisatie van een missing link is dit knelpunt weggewerkt en kunnen fietsers uit de regio vlot en veilig het station bereiken of conflictvrij voorbijrijden. Dagelijks maken zo’n 4500 pendelaars en scholieren gebruik van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen.

Parkeerterrassen

De verouderde fietsenstallingen waren te klein en sloten niet optimaal aan bij de perrontoegang en de fietspaden. Door hun ligging en gesloten karakter werden ze bovendien geplaagd door diefstallen en vandalisme. De nieuwe publieke fietsenstallingen voor ongeveer driehonderd fietsen zijn daarom opvallend en doordacht ingepast in het bestaande spoorlandschap met steile taluds en een bestaande betonnen fly-over. De indeling en de aanleg in terrassen speelt met dit landschappelijke gegeven en zorgt voor het nodige overzicht en een goede leesbaarheid van de publieke ruimte. Een eerste overdekt parkeerterras ligt op hetzelfde niveau als de fietsostrade en de autoparking. Het hoogste parkeerterras verbindt het fiets- en voetpad van de Kasteelstraat drempelloos met de bestaande voetgangersbrug die de perrons bedient. Reizigers krijgen zo toegang tot het gerenoveerde stationsgebouw waar ook een brasserie de deuren heeft geopend. Het geheel is functioneel en transparant vormgegeven, maar kreeg wel voldoende architecturale beeldwaarde zodat het als baken de aandacht kan trekken van treinreizigers, automobilisten en fietsers.

Keermuren en klimplanten

De nieuwe stationsparking strekt zich, verdeeld in twee parkeervelden langs beide zijden van de centrale voetgangersbrug, uit over een grote lengte van het spoorwegtalud. Bij de aanleg is gekozen voor een waterdoorlatende verharding. Waar een gesloten verharding efficiënter was, kan het water via ondergrondse bekkens infiltreren. De verkeerstechnische aansluiting op de Edegemsestraat en de materialisatie zijn afgestemd op de recent heraangelegde doortocht en dorpskern van Hove. Met het oog op een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik is het grote hoogteverschil tussen de Kasteelstraat en het perron opgevangen met keermuren en tussenniveaus voor de parking en het fietspad. Om graffiti te voorkomen is de afrastering die als borstwering fungeert, tegen de keermuren doorgetrokken. De gemeente Hove stond in voor de  verlichting en de groenaanleg. Alle projectpartners waren gewonnen voor een goed beheerbare groenstructuur. Door het aanplanten van klimplanten tegen afrasteringen en keermuren en heesters tussen de parkeervakken kan het groene karakter van de omgeving zich op termijn voldoende herstellen.

Constructief samenwerking

Met de dorpskern op wandelafstand, de lijnen 25 en 27 die een vlotte treinverbinding naar Antwerpen en Brussel garanderen, en het succes van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen is deze plek een schoolvoorbeeld van een duurzaam mobiliteitsknooppunt maar bovenal van de constructieve en participatieve samenwerking die nodig was om hiertoe te komen.