Home>Project>Onthaalzone De Speelberg, Sint-Joris-Weert
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Onthaalzone De Speelberg, Sint-Joris-Weert


De Speelberg is één van de toegangspoorten tot het Meerdaalwoud. Het is een vertrekplaats voor wandelaars, fietsers en ruiters. De onthaalzone is ingericht als een halfopen ruimte met een beperkte infrastructuur. Ze vormt de overgang tussen het dorp Sint-Joris-Weert en het Meerdaalwoud.

In 2000 werd gestart met de opmaak van een ruimtelijke structuurvisie voor het Meerdaalwoud en het Heverleebos. Ze moest een antwoord geven op de eigentijdse bosbouwkundige, recreatieve, ecologische en verkeerstechnische ontwikkelingen. Zo lagen er bijvoorbeeld tal van parkeerplaatsen overal verspreid in het bos. Deze parkings werden opgeheven door het afsluiten van openbare boswegen. Er werden nieuwe parkeerterreinen voorzien op meer strategisch gelegen plekken. Er kwamen ook onthaalzones en toegangspoorten. Dat zorgde voor een ommekeer in het gebruik van het grote boscomplex.

Het principe ‘afnemende geleiding’ werd nagestreefd om recreatie, bosbescherming en andere functies met elkaar te verzoenen. Vandaag worden wandelaars, fietsers en ruiters vanuit enkele goedgekozen onthaalzones in het bos geleid. Naarmate ze verder het bos intrekken, verdwijnt de infrastructurele ondersteuning langzaam. Daardoor frequenteren de bezoekers voornamelijk de minder kwetsbare locaties en blijft de verstoring in de ecologisch meer kwetsbare zones beperkt.

Toegangspoort de Speelberg

De Speelberg is één van de toegangspoorten. Ze ligt aan de westzijde van het Meerdaalwoud, nabij het kruispunt van de Weertse dreef en de Herculesdreef in Sint-Joris-Weert. De zone van de Speelberg was tot 2004 nog landbouwgrond en weiland. Ze wordt doorkruist door verschillende recreatieve wegen en er ligt een eenvoudig wandelparcours. De ligging is ook gunstig ten opzichte van bus- en treinverbindingen.

Ten oosten van de Speelberg ligt het voormalig munitiedepot. Daar worden grote saneringswerken uitgevoerd, gevolgd door de restauratie van meer dan 20ha heide en heischraal grasland. Het terrein zal evolueren tot een uniek heidelandschap door er afwisselend maaibeheer en begrazing toe te passen. Ongetwijfeld zal dat beeld een sterke aantrekking uitoefenen op de bezoekers.

Ten zuiden van het depot ligt het ‘Speelbos Everzwijnbad’ waar recreatie en educatie al tien jaar hand in hand gaan, met toenemend succes.

Niet bruuskeren

In het ontwerp werden enkele vaste uitgangspunten opgenomen. De parking ligt zo dicht mogelijk bij de bestaande bewoning, de wandelwegen vertrekken vanuit de inforuimte. Verharde wandelpaden zijn in elk seizoen goed te gebruiken, ook door rolstoelgebruikers. Onverharde wandelpaden liggen op de zichtassen en zorgen voor een directe verbinding met plaatselijke hotspots zoals het speelbos, de verzamelplaats en het vertrekpunt van de ‘dikkebeukwandeling’. Het ontwerp bruuskeert niet en respecteert het open landschap. Het zoekt een logische aansluiting met het Meerdaalwoud.

De toegangspoort bestaat uit parkeergelegenheid voor 58 wagens en vier autobussen, een fietsenstalling voor dertig fietsen, sanitair, een schuilhut/inforuimte, een verzamelruimte of forum, een tiental picknicktafels, twee barbecuestellen en wandelpaden.

Inheems groen

De aanplantingen bestaan uit gemengde struikengroepen waartussen afwisselend groepen opgaande eiken staan. Solitaire bomen zijn landschappelijk aangeplant op de parking, langs de wandelweg en nabij het forum. Het gaat over lindes, eiken, beuken, kastanjes, esdoorns. Alle bomen en struiken hebben een inlandse herkomst.

De zone tegen de bestaande Herculesdreef zal opgroeien als een geleidelijk opgaande bosrand. De grillige afboording van de plantengroepen moet voor een gevarieerd beeld zorgen van de open ruimte, waar de bezoeker het aangenaam toeven vindt maar waar eveneens ecologisch interessante ruimten tot stand kunnen komen.

Om de sobere lijn van het ontwerp door te trekken naar het gebruikte materiaal voor de infrastructuur en het straatmeubilair viel de keuze op inlands eikenhout voor schuilhut, sanitair, picknickbanken, zitbanken en fietsenstalling. Voor de afbakening van de verzamelplaats werd kastanjehout gebruikt. De toeritzone van de parking en de afboording van de wandelwegen bestaan uit kasseien. Voor rolstoelgebruikers is een pad in grijze betonklinkers aangelegd. Op de parkeerplaatsen werden HDPE-grasmatten aangebracht. Voor de aanleg van de wandelwegen is gekozen voor een grindverharding.

Ongestoord genieten

De vertrekplaats van wandelingen ligt op een strategische plaats, vlak voor de kruising van de Weertse Dreef en de Herculesdreef. De kleur, aangebracht op het wegdek van de Weertse Dreef heeft een signaalfunctie: opgepast, hier is een ontmoetingsplaats voor wandelaars, pas uw snelheid aan!

In samenspraak met de gemeente Oud-Heverlee wordt de Weertse dreef een tiental dagen per jaar verkeersvrij gemaakt. Bosbezoekers kunnen dan ongestoord en optimaal genieten van De Speelberg en het hele Meerdaalwoud.