Home>Project>Park Rozebroeken, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Rozebroeken, Gent


In 2012 werd er een nieuw sport- en zwemcomplex gebouwd op de site van Park Rozebroeken in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Tegelijkertijd werd een visie voor het vernieuwen en herinrichten van de buitenruimte opgemaakt. Het park kreeg een hedendaagse inrichting en is opnieuw een plaats voor sport, spel en ontspanning middenin het groen.

De buitenruimte van het sport- en zwemcomplex zelf werd samen met het gebouw gerealiseerd. De bouwheer en de ontwerper zagen evenwel een grote meerwaarde in het creëren van een wisselwerking tussen de buitenruimte van het sportcentrum en het park, dat er verwaarloost en verouderd bijlag, en de verschillende groene gebieden rond de site. De bedoeling was één groot wandel- en natuurgebied te creëren. Een ontwerper kreeg de opdracht voor de inrichting van het park. Het werd in het voorjaar van 2014 opgeleverd.

Vernieuwd park

Het ontwerp gaat uit van de bestaande structuur van het park. Waar nodig zijn bestaande wandelpaden aangevuld met nieuwe wandelpaden vanuit nieuwe ‘toegangspoorten’ in de richting van het sport- en recreatiecentrum. Zowel materialisatie als vormgeving vloeit voort uit wat reeds aanwezig was. Alle paden zijn volledig vernieuwd. Ze zijn in gewassen beton uitgevoerd, net zoals de betonpaden rondom het sport- en recreatiecentrum. Waar verschillende paden kruisen, is in ontmoetingsplekken voorzien. Langsheen de paden staan op verschillende plekken zitbanken. Een Finse piste volgt de contouren van het park en loopt langs het pad in beton.

De verlaagde sportvelden zijn vernieuwd om als volwaardige verblijfsruimtes voor multifunctioneel gebruik (sport, spel, ontspanning, ontmoeting…) te dienen. Eén verlaagde zone is ingericht als voetbalveld, de andere als avonturenspeeltuin. Aan de lange zijden is er een tribune met zitplekken. Het verouderde tennisveld heeft plaats gemaakt voor een grasveld.

De verlaagde sportvelden zijn mooi geïntegreerd in de glooiende grasvelden. Die zijn zodanig genivelleerd dat interessante hoogtes en laagtes ontstaan die meer dimensie en beleving aan het park geven.

Landschappelijke inpassing

Het park is volledig opengetrokken naar de omringende broekbossen. Heestermassieven zijn vervangen door lage groenvolumes. Enkele groenbuffers tussen het huidige park en het aangrenzende landschapspark ‘De Prettige Wildernis’ zijn verwijderd. Er is weer visueel contact tussen het park en zijn omgeving.

Het park wordt omzoomd door hooiland met hier en daar een heestermassief. Aan de drie inkomzones is in een ‘bloementapijt’ voorzien: hooiland in combinatie met vaste planten voor meer bloei en soortenrijkdom. Aan de oostzijde is de omheining gesupprimeerd en gebeurt de afbakening door de beek die langs de perceelsgrens loopt.

De solitaire bomen en bomengroepen zijn zoveel mogelijk behouden en waar nodig aangevuld. Op verschillende plekken staan er picknickbanken voor een zomerse lunch.

Complex in het park

De typerende (groen)structuren van het park zijn doorgetrokken tot aan het sport-en recreatiecentrum. Op deze manier infiltreert het complex in het park. De afbakening van het private deel van het buitenzwembad vloeit voort uit de vormgeving van de padenstructuur. Deze is subtiel afgebakend door een natuurlijk massief van wilg.

Aan de oostzijde ligt een parkeerzone. Hier zijn de groenstructuren vanuit het broekbos doorgetrokken in gestructureerde bomenrijen, als een soort van ‘groene vingers’. Het groene van de grasvelden in het park komt terug in de groene parkings. De afbakening van de fietsenparking en het sportveld gebeurt door middel van haagstructuren in Acer campestre.

Aan de voor- en achterzijde van het sportcentrum worden de nieuwe groenstructuren op een natuurlijke wijze, voortvloeiend vanuit het park, geïntroduceerd. Het inkomplein en het achteraan gelegen resto-plein met speeltuin zijn belangrijke ontmoetingsplekken en aantrekkingspolen voor de gebruikers. De inkomzone van het sportcentrum is mee geïntegreerd in de parkzone. Het gebouw zelf heeft verschillende groengevels, begroeid met een assortiment van klimplanten, per locatie gekozen voor hun groeivorm, standplaats, bloeiwijze en hoogte.