Home>Project>Schippersbos, Boortmeerbeek
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Schippersbos, Boortmeerbeek


Het project Schippersbos is een woonuitbreidingsgebied. Het is een afwerking van het hoofddorp Boortmeerbeek. Schippersbos omvat een- en meergezinswoningen. De bestaande groenstructuur, nieuwe groene stroken en een bebost perceel versterken het effect van wonen in een park in het centrum van de gemeente.

Het project Schippersbos is gesitueerd in een binnengebied tussen de Heikestraat, de Kallebeekstraat en de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek, waar reeds enkele villa’s in een groene omgeving stonden. Aan de randen van de projectzone liggen klassieke verkavelingen en enkele nog onbebouwde restpercelen. Twee insteekwegen, Schippersbos en Dennenweg, sluiten aan op het binnengebied. Het project, dat gefaseerd werd ontwikkeld, houdt rekening met de morfologie van het ruimere gebied en de bestaande groenstructuur. Nieuwe groene stroken en een bebost perceel versterken het effect van een groene wijk.

Wonen in een park

Het project biedt een gedifferentieerd aanbod van een- en meergezinswoningen. Het zijn gekoppelde woningen en kleine clusters van woningen met gesloten bebouwing. Ook in het openbaar domein komt deze differentiatie terug: een plein met waterbuffering, een speelveld deel uitmakend van het woonpark. Het al aanwezige groen, enkele bomenrijen en de groene tuinen van enkele villa’s zijn richtinggevend geweest voor het ontwerp. De nieuwe woonstructuur houdt rekening met en sluit aan op deze groene ruimte in het binnengebied. De binnenruimte wordt aangevuld met groenassen langsheen het openbaar domein.

Op maat van de voetganger

De beperkte wegenis in combinatie met een centrale groenzone creëert een wijk met woonerfkarakter, een woonpark. Verhardingen zijn tot het minimum beperkt. Een smalle rijbaan in betonstraatstenen is aangevuld met een parkeer- en kruisingsstrook in kassei. De differentiatie in materialen zorgt voor een visueel smal wegbeeld en dat heeft een snelheidsverlagend effect. Het wegprofiel maakt meteen duidelijk dat voetgangers en fietsers het straatbeeld bepalen in dit woon- en verblijfsgebied. Het autoluwe binnengebied heeft slechts één ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers, voetgangers en dienstvoertuigen is er een bijkomende ontsluiting.

Water en groen zijn de leidraad

Wat opvalt, is de groene buitenaanleg met een natuurlijk bufferbekken, bomen die achteloos zijn ingeplant en eenvoudig gehouden materialen. Er is een vloeiende symbiose tussen groen, waterbuffering en typische woonstraten. Het hemelwater van de openbare wegenis wordt afgevoerd via een nieuwe gracht en infiltreert in het bufferbekken. Er is een overstort naar de bestaande gracht die door het project loopt. Het water wordt niet weggestopt, het is een sterkhouder in de wijk. Groene bermen met grachten flankeren de straten. In de eerste fase is het bufferbekken geïntegreerd in een pleintje dat tevens dienst doet als rustpunt en speelplek voor de buurt. In de tweede fase is dit verder ingepast in het centrale woonpark. Zo hebben water en groen een verbindende rol voor de wijk. Ze zorgen voor zachte randen en maken ruimte om te spelen en te ontmoeten.