Home>Project>Sint-Hubertusplein, Niel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Sint-Hubertusplein, Niel


Met het herinrichten van het Sint-Hubertusplein is de eerste fase van de dorpskernvernieuwing van Niel gerealiseerd. De Nielenaren werden via een intensieve dialoog betrokken bij de totstandkoming van de plannen voor hun dorpskernvernieuwing. Het project werd onderbouwd vanuit een visie op de beoogde beeldkwaliteit, met aandacht voor het historische karakter, de versterking van de groenstructuur en de duurzaamheid van materialen.

De gemeente Niel zette de afgelopen jaren volop in op de herinrichting van het openbaar domein. Het begon in 2009 met de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum. Het bestuur maakte toen de keuze om allereerst een globale visie uit te werken voor de openbare ruimte, op basis van de diverse groene, historische (en beschermde) kwaliteiten. Het vervolg kwam in 2011 met de opmaak van de plannen voor de dorpskernvernieuwing. Via een intensieve dialoog tussen de Nielenaren, het bestuur, adviserende instanties en de ontwerper werden de neuzen in dezelfde richting gezet. Kwalitatieve ruimtelijke beleving, verkeersveiligheid, flexibel ruimtegebruik en respect voor de historiek en tradities in het gebruik van de dorpskern bleken belangrijke speerpunten.

Fasering en financiële ondersteuning

De realisatie van de plannen werd opgesplitst in drie fasen, om het proces financieel optimaal te kunnen bewaken. Voor de financiering staat de gemeente er gelukkig niet alleen voor. Gekoppeld aan het communicatie- en participatieproces werd met de provincie Antwerpen een traject afgelegd in het kader van de mogelijkheden voor cofinanciering via het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Doordat het project ondergronds een gefaseerde vernieuwing en realisatie van een gescheiden riolering mogelijk maakt, werd tevens een cofinanciering verkregen van Pidpa.

Groen plein

Het herinrichten van het Sint-Hubertusplein is midden 2012 voltooid. Niettegenstaande uit historisch onderzoek blijkt dat het er geen is, heeft het driehoekige grasplein met nauwkeurig ingeplante bomen en woningen eromheen alle kenmerken van een dries. De historische waarde ervan wordt zonder meer erkend: het betreft namelijk een beschermd dorpsgezicht. Er is dan ook volop ingezet op het accentueren van de driehoekige vorm in de ruimte en op het versterken van de relatie met de kerk en de historische gevelwanden rond het plein. Verhardingen van stoepen en verkeersluwe straten zijn als een geheel aangelegd in platines en gezaagde kasseien. Een wandelpad met zitbanken is uitgevoerd in kasseien met een open voeg en vormt zo een zachte overgang naar het onverharde centrale grasplein. Het geheel vertrekt van de beeld- en belevingskwaliteit als groen plein, verhoogt de verkeersveiligheid en herstelt het historisch waardevolle karakter.

Historisch bomenbestand

Via plaatsbezoeken en een intensieve dialoog met Onroerend Erfgoed werd het bomenbestand geëvalueerd. Het ontwerp voor de heraanleg van het plein bood opportuniteiten om zieke bomen te vervangen. Hierdoor behoudt het plein een uniform uitzicht en kon het historische bomenbestand door gerichte aanvullingen en vervangingen worden hersteld. Door de parkeerplaatsen langs de randen zorgvuldig te integreren, wordt meer ruimte gegeven aan de aanpalende bomen en zijn hun groeicondities verbeterd.

Meervoudig ruimtegebruik

Mogelijkheden voor flexibel en meervoudig ruimtegebruik waren een belangrijke randvoorwaarde voor het ontwerp van het Sint-Hubertusplein. Het dagelijks gebruik wordt gestimuleerd door het verhogen van de verkeersveiligheid van het plein en zijn omgeving. Via het aanpassen van rijrichtingen, het versmallen van rijwegprofielen en het vergroten van de ruimte voor de zachte weggebruiker is een omgeving gecreëerd waar het tegelijk aangenaam en veilig verblijven is. Maar het plein is bij uitstek ook de locatie voor evenementen. Het ontwerp biedt de mogelijkheid om een deel van de jaarmarkt of de smeedfeesten te organiseren op het plein. Om de erfgoedwaarde van het plein te vrijwaren, werden randvoorwaarden opgelegd voor bijvoorbeeld zwaar vervoer of containers op het grasplein.