Home>Project>Stationsomgeving, Liedekerke
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsomgeving, Liedekerke


Vroeger was de stationsomgeving van Liedekerke een banale, alledaagse plek zonder enige omgevingskwaliteit. Nu is het een aantrekkelijke toegangspoort voor de gemeente en een aangename opstapplek voor alle pendelaars. Een mooi voorbeeld van een moderne mobiliteitsknoop ingebed in een overtuigend groenblauw netwerk.

Dagelijks maken 2200 reizigers gebruik van het station van Liedekerke. Het almaar toenemende verkeer veroorzaakte problematische parkeersituaties. Ook fietsers en voetgangers konden het station nog moeilijk bereiken. Daarnaast beantwoordde het stationsgebouw niet langer aan de behoeften van de hedendaagse treinreiziger. Bovendien had de buurt dringend een opknapbeurt nodig die niet alleen de mobiliteit en de leefbaarheid zou verhogen, maar ook de natuur meer ontwikkelingskansen zou bieden.

Mobiliteitsknooppunt

Een stationsomgeving is een belangrijk mobiliteitsknooppunt in een gemeente. Heel veel mensen komen er meermaals per dag in zeer beperkte tijdsintervallen zeer geconcentreerd samen. Efficiëntie, comfort en ruimte zijn ontzettend belangrijk om een vlotte passage te garanderen. Het ontwerp speelt maximaal in op de specifieke behoeften van elke individuele doelgroep, maar garandeert vooral mobiliteitscomfort aan de pendelaar en geeft een positieve impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van de onmiddellijke omgeving. Van een loutere ontwerpopdracht voor de infrastructuur groeide dit project gaandeweg uit naar een nieuwe hoogwaardige publieke ruimte. Het creëren van een duurzaam mobiliteitsknooppunt was de grote uitdaging. Het ontwerpteam selecteerde drie uitgangspunten: verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en omgevingskwaliteit.

Meer verkeersveiligheid

Allereerst zette het team volop in op een verbeterde verkeersveiligheid. Pendelaars kunnen zich op een veilige manier naar en in de stationsomgeving verplaatsen. Duidelijke bewegwijzering, het afdwingen van de verminderde snelheid van het autoverkeer, bijzondere aandacht voor zachte weggebruikers en personen met verminderde mobiliteit, en de realisatie van voetgangers- en fietsvriendelijke knooppunten verhogen de verkeersleefbaarheid.

Duurzame mobiliteit

Daarnaast is resoluut de kaart getrokken van duurzame mobiliteit. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd door het creëren van vlotte overstapmogelijkheden tussen de verschillende verkeersmodi (fietsenberging, bus, parking, trein). Het STOP-principe stimuleert pendelaars bovendien om duurzame vervoermiddelen te gebruiken. De totale omgeving telt 570 parkeerplaatsen, waarvan 450 voor langparkeren en 120 voor kortparkeren, verschillende kiss & ride-zones, ruime, overdekte fietsenstallingen en een fietspunt voor kleine fietsherstellingen, wat de aantrekkelijkheid voor de fietser aanzienlijk verhoogt.

Beleving en omgevingskwaliteit

Tot slot is ingezet op een maximale beleving en omgevingskwaliteit. Een kwalitatieve en transparante inrichting van het openbaar domein draagt bij tot een aangename verblijfsruimte en verhoogt de sociale veiligheid. Vanwege de ligging in het valleigebied van de Bogijnengracht en de nabijheid van het natuurgebied De Valier is bijzondere aandacht geschonken aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe infrastructuren. De ligging in een risicozone voor overstromingen heeft ertoe geleid dat het ontwerpteam water als ontwerpmiddel heeft ingezet. Door de unieke dialoog natuur-infrastructuur aan te gaan, onderscheidt de stationsomgeving van Liedekerke zich op een bijzondere manier van andere stationsomgevingen. De impact op het milieu is zeer beperkt gebleven, zoals ook vooropgesteld in het milieueffectenrapport. De nieuwe infrastructuren zijn (in oppervlakte) tot het strikt noodzakelijke herleid. Profielen met een zekere ‘overbreedte’ en zware verkeerstechnische oplossingen zijn kritisch onderzocht en waar mogelijk aangepast. Ook eventuele restruimten zijn tot het strikt noodzakelijke herleid. Nieuwe barrières werden vermeden.

Natuurgebied

Het nabijgelegen natuurreservaat De Valier in de vallei van de Bogijnengracht is bewaard gebleven als natuurgebied. Een volledige hermodellering en herprofilering  van de vallei biedt maximale ontwikkelingskansen voor nieuwe natuur. Een verbreding van de gracht zorgt voor zacht glooiende oevers, met gradaties van nat naar droog. De lager gelegen delen staan permanent onder water en bieden ruimte aan een gevarieerd palet aan water- en oevervegetaties. Om de natuur in de vallei niet te verstoren, zijn de noodzakelijke verbindingen – de Affligemsestraat en de fiets- en voetgangersverbinding tussen Stationsstraat en stationsplein – gerealiseerd met ecobruggen op pijlers. De verbreding en versterking van het natuurgebied biedt meer ruimte voor water en minder kans op overstromingsgevaar. Naast het scheiden van hemelwater en afvalwater en het hergebruik van regenwater, zorgt de bijkomende bufferzone ervoor dat maar liefst 33.000m3 water gebufferd wordt bij hevige regenval.