Home>Project>Watersite en Kanaalpark, Vilvoorde
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Watersite en Kanaalpark, Vilvoorde


Watersite is een deel van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. De oude industriële site is ontwikkeld met aandacht voor werken, wonen, recreatie en zorg voor het landschap. Het project is tussen 2007 en 2012 in verschillende stappen gerealiseerd. Het Kanaalplein is de centrale ontmoetingsplaats die de dynamiek in dit nieuwe stadsdeel ondersteunt.

Een samenwerkingsverband tussen Vilvoorde, Waterwegen en Zeekanaal en verschillende private partijen stelde een masterplan voor de Watersite op, om Vilvoorde terug in aanraking te brengen met het Zeekanaal Brussel-Schelde en om het snoer van oud-industriële sites en nieuwe ontwikkelingen voelbaar te maken tot in de stad. Met de realisatie van het project wordt het industriële gebied tussen Vlaanderenstraat en Havenstraat omgezet in een gebied voor stedelijke ontwikkeling en recreatieve beleving. Naast nieuwbouwontwikkelingen tussen de kanaalzijde en de deels zichtbare deels overwelfde Zenne is het gebied ingericht als stadspark.

Uitvoering in vijf fases

Onder toezicht van de kwaliteitskamer van de stad Vilvoorde vertaalde het studiebureau het stedenbouwkundige concept in een uitvoeringsplan. Dat werd tussen 2007 en 2012 in verschillende stappen gerealiseerd en omvatte de Maria Theresialaan (fase 1), de Kadeboulevard (fase 2), het Kanaalplein (fase 3), de projectzone onder de Vuurkruisenlaan (fase 4) met sportterrein en waterpartijen en de aanlegsteiger (fase 5).

Sport onder het viaduct

De zone onder het viaduct van de Vuurkruisenlaan wordt (letterlijk) overschaduwd door de overhangende betonconstructies. Omdat dit de belevingswaarde sterk beperkt, is deze zone ingericht voor actieve sportbeoefening voor een jong publiek. Op aansturen van het studiebureau lanceerde de stad Vilvoorde ook een graffitiwedstrijd op de brugpijlers. Hierdoor werd deze donkere ruimte meteen veel cooler.

Centrale ontmoetingsplaats

Om de dynamiek in het nieuwe stadsdeel te ondersteunen, kwam er een centrale ontmoetingsplaats: het Kanaalplein. Duidelijk afgebakende bouwblokken voor wonen en werken omringen het plein en worden door het plein met elkaar worden verbonden. De vormgeving van het Kanaalplein vertrekt van het lijnenspel uit de omliggende ruimten en resulteert in een stramien van vlakken met verschillende functies en materialen (wateras, terrassen, plantvakken…). Het plein is ontwikkeld aan de hand van vier concepten: eenheid, raster, waterlink en groeninfiltratie.

Eenheid als plein. De paden delen het Kanaalplein op in verschillende zones. Er is geopteerd voor een uniform materiaalgebruik zodat alle deelgebieden in relatie staan met het grotere geheel.

Raster als maatgevend element. Het plein heeft een oppervlakte van 4000m². Als nieuw element is in stroken in afwijkend materiaal voorzien die zorgen voor een rustige ordening van de ruimte. In tegenstelling tot de padenstructuur die het plein op een grillige manier doorkruist, is deze nieuwe structuur op een zeer strakke en logische manier uitgewerkt. Door de afwisseling in materiaalgebruik is het grootschalige karakter doorbroken en tegelijk ook op schaal gebracht. De strips zorgen voor een link tussen het plein en de verschillende functies erop en er omheen. Ze zijn ook maatgevend voor de inplanting van de nieuwe groenstructuur.

Waterlink. De aanwezigheid van water in de overwelfde Zenne en in het industriële Zeekanaal Brussel-Schelde wordt extra benadrukt door een kunstmatig waterkanaal. Het kanaaltje vormt de link tussen het Zeekanaal en de Zenne. Het geeft eveneens op een selectieve manier toegang tot de oostelijke pleinzone.

Groeninfiltratie. De groeninfrastructuur van de omgeving is door middel van groenvakken doorgetrokken. Het rasterpatroon fungeert hierbij als structurerend element. Op het plein is gekozen voor een gradatie van de groenvoorzieningen. Meer verharding aan de kanaalzijde accentueert de pleinfunctie. Naar de overwelfde Zenne en het tuchthuis toe zijn er meer graszones, opgaande beplanting en organisch materiaalgebruik. Solitaire bomen accentueren de activiteitenzone (terras en petanque).