Home>Project>Wilde Zee, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Wilde Zee, Antwerpen


Ruim dertig jaar na de aanleg als autovrij gebied was Wilde Zee in de Antwerpse binnenstad aan een grondige herinrichting toe. In overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad zijn de straten en het pleintje sober aangelegd, met oog voor het historische karakter van het gebied en het comfort van voetgangers en fietsers.

In het midden van de jaren zeventig realiseerde Antwerpen haar eerste autovrije gebieden. Wilde Zee was er één van. De vijf straten en het centrale pleintje werden heringericht en kregen een gelijkgronds profiel. Meer dan dertig jaar later was de omgeving dringend aan een herinrichting toe. De bestrating was in slechte staat, het straatmeubilair verouderd, er waren onvoldoende fietsenstallingen en de bestaande bomen hadden niet voldoende ruimte voor een kwalitatieve groei.

Beeldkwaliteitsplan

Antwerpen streeft naar een kwalitatieve herinrichting van haar publieke ruimte. Specifiek voor het historische centrumgebied, waar Wilde Zee deel van uitmaakt, legde de stad haar visie vast in een beeldkwaliteitsplan. Dat streeft naar een eenheid in werkwijze en resultaat voor verschillende projecten, zonder een hypotheek te leggen op de toekomstige ontwikkeling. Het plan beoogt een sobere, samenhangende en duurzame aanleg en vertaalt deze uitgangspunten in een aantal generieke richtlijnen. Naast deze richtlijnen stelt het eveneens typeprofielen, materiaalgebruik en verlichting voorop.

Sober en comfortabel

Conform het beeldkwaliteitsplan is bij de heraanleg van Wilde Zee voor een gelijkgronds profiel geopteerd. Veel aandacht ging naar de keuze van bestrating. Het was niet vanzelfsprekend om een materiaal te selecteren dat voldoet aan de hedendaagse eisen inzake comfort, het historische karakter van het gebied versterkt en afgestemd is op de Antwerpse context. Historisch gezien komen in het centrumgebied van Antwerpen hoofdzakelijk kasseien en mozaïekkeien voor, maar voetgangers en fietsers ervaren geen van beide materialen als voldoende comfortabel. Uiteindelijk is geopteerd voor graniet in een mozaïekformaat met een gezaagd en vervolgens gebouchardeerd oppervlak. Deze bewerking genereert een hoog comfortniveau en respecteert het historische karakter van het gebied.

Een sobere ruimte ontwerpen met oog voor meervoudig en flexibel ruimtegebruik, dat was een belangrijk uitgangspunt. De smalle straten, de vaak hoge voetgangersintensiteiten en de verschillende activiteiten maken dat bij het ontwerp het aantal obstakels tot het absolute minimum is beperkt.

Ter hoogte van het winkelcentrum Oudaan zijn de hoogteverschillen opgevangen met treden in blauwe hardsteen. Ze worden multifunctioneel ingezet als traptrede, als zitmuur of als boomkader. De indeling leent zich eveneens voor de combinatie met enkele meer formele zitelementen en fietsenstallingen, en voor de integratie van het reeds aanwezige kunstwerk ‘Den Deugniet’.

Vijf bomen

Op het centrale plein was een zeer dense groenstructuur met veertien bomen prominent aanwezig. Ze maakten van het pleintje een vaak donkere en eerder sombere plek. Uit het verslag van een extern adviesbureau bleek bovendien dat enkele bomen in minder goede toestand verkeerden en weinig overlevingskansen hadden door ruimtetekort. Uiteindelijk werden vijf bomen behouden, rekening houdend met het optimaliseren van hun groeimogelijkheden, met het historische patroon en met de zichtassen vanuit de zijstraten. Het groene perspectief vanuit de zijstraten levert namelijk een bijzonder aantrekkelijk beeld op.

Ook voor het pleintje is voor een sobere heraanleg gekozen: het bestratingsmateriaal uit de zijstraten loopt door, maar in een ander verband waardoor een soort richtingloze bestrating ontstaat. Enkele zitbanken moeten ervoor zorgen dat het een aangename plek wordt om even te vertoeven tijdens het shoppen. Enkele speeltoestellen en een drinkwaterfontein maken het pleintje ook aantrekkelijk voor de kleinsten. Er is ook beperkte oppervlakte voor horecaterrassen.